คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคแห่งแรกสถานที่ตั้งปัจจุบันคือ เลขที่ ๑๑๐ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๗๖ ไร่ มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ จดประตูสวนดอก 

   การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตแพทย์แต่เพียงแห่งเดียวในอดีต ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย แม้จะได้พยายามเพิ่มการผลิตแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ทั้งสองแห่งที่มีอยู่ (คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) แล้วก็ตาม แต่ภายหลังที่แพทยสำเร็จการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ ๆ ใกล้เคียง จึงเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามที่สามต่อกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดมุ่งหมายว่า เพื่อให้แพทย์ได้สัมผัสกับชีวิตในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีจิตใจรักภูมิภาค และด้วยความหวังว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะยังคงประกอบอาชีพในส่วนภูมิภาค จึงร่วมกันเสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อรัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมาตรี ใน พ.ศ.๒๔๙๗
   พ.ศ. ๒๔๙๙ นายแพทย์เฉลิม พรหมมาส ผู้บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขณะนั้น ได้ติดต่อกับองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (USOM) ซึ่งกำลังดำเนินการช่วยเหลือการศึกษาแพทยศาสตร์ในประเทศไทย อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล โดยมี Dr.Robert W. Richard ผู้ซึ่งเป็น Technical Advisor ของโครงการอบรมเทคนิคการแพทย์ ช่วยประสานงานกับฝ่ายบริหารขององค์การฯในที่สุด องค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย จึงได้ตกลงให้ความช่วยเหลือและทำสัญญากัน เมื่อ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ มีสาระสำคัญว่า สหรัฐอเมริกาจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งหนึ่ง ในวงเงิน ๖๕ ล้านบาท โดยให้รัฐบาลไทยจัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามที่จังหวัดเชียงใหม่แทนพิษณุโลกให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการด้วย หลักการใหญ่ ๆ ที่รัฐบาลอเมริกันตกลงให้ความช่วยเหลือมีดังนี้
๑. ค่าก่อสร้างอาคารเป็นเงินครึ่งหนึ่ง
๒. จัดหาครูชาวอเมริกันมาช่วยสอน จนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถดำเนินการได้เอง โดยใช้เวลาประมาณ ๖-๘ ปี
๓. จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาให้
๔. จ้างบริษัท Litchfield Whiting Brownes Associated เป็นผู้ออกแบบอาคารโรงเรียนแพทย์
๕. ให้ทุนอาจารย์แพทย์และพยาบาลไทย ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๙ กรมวิเทศสหการได้ยืนยันความตกลงเป็นทางการกับองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ก็ยืนยันความต้องการที่ะสร้างโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ จึงเสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา และอนุมัติในหลักการให้ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามได้ที่เชียงใหม่
   วิสัยทัศน์คณะ
วิสัยทัศน์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากล
   พันธกิจคณะ
ผลิตบัณฑิตแพทย์คุณภาพ คุณธรรม เป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัย มาตรฐานสากล เพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้บริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
   สมรรถนะหลัก
สมรรถนะความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศกับการศึกษาและงานวิจัย
   เป้าหมาย
เป้าหมาย 151-200 QS Ranking Academic Reputation Citation per Paper Employer Reputation H-index Citations
   แผนกลยุทธ
IWISH วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ
I: International Player
มุ่งสู่นานาชาติ - มุ่งสู่การยอมรับระดับสากล แผนปฏิบัติการที่สำคัญ - สร้างหลักสูตรนานาชาติ/ มุ่งเน้นผลงานวิจัยคุณภาพสูง - เพิ่มอาจารย์ชาวต่างชาติ/ สร้างเครือข่ายทุนวิจัยระดับนานาชาติ เป้าหมาย - QS Ranking อันดับที่150 - ทุนวิจัยจากต่างชาติมากกว่า 350 ล้านบาท / ปี
W: Wisdom Leader
ผู้นำภูมิปัญญา - ก้าวเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางการแพทย์ แผนปฏิบัติการที่สำคัญ - พัฒนา Academic Hub / หลักสูตรได้รับการรับรองระดับสากล - จัดตั้งศูนย์และพัฒนาหลักสูตร Medical Informatics and AI เป้าหมาย - QS Academic Reputation Score มากกว่า 70/100 - เป็นผู้นำองค์ความรู้ด้าน Medical Informatics and AI
I: Innovative Medical School
ค้นคว้านวัตกรรม - ยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม แผนปฏิบัติการที่สำคัญ - เพิ่มการจดสิทธิบัตร / สร้างนวัตกรรมด้านหลักสูตรและการบริการ - พัฒนาบุคลากร และ จัดตั้ง Innovation Management Center เป้าหมาย - รายได้จากนวัตกรรมของคณะฯ มากกว่า 15 ล้านบาท/ปี - พัฒนาเป็น Digital and Modernized Faculty
S: Sophisticated & Comprehensive Medicine
บูรณาการการรักษา - พัฒนาเป็นผู้นำการแพทย์อันทันสมัยและบูรณาการ แผนปฏิบัติการที่สำคัญ - จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคแบบบูรณาการ DOC - พัฒนาบุคลากรและสร้างงานวิจัยด้านการแพทย์ผสมผสาน เป้าหมาย - ผ่านการรับรอง Advanced HA โดย สรพ. และ ISQua - สร้างหลักสูตรการแพทย์ผสมผสาน มากกว่า 4 หลักสูตร

H: Happy Organization
สวนดอกสุขสันต์ - ปฏิรูปเป็นองค์กรที่สร้างความสุข แผนปฏิบัติการที่สำคัญ - สร้างศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทันสมัยให้แก่ผู้เรียน - จัดตั้ง ศูนย์Customer Support Center - ยกระดับงานด้าน HRD ครบวงจร เป้าหมาย - เพิ่มความพึงพอใจ / ความผูกผันของผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร
ค่านิยม
ค่านิยมที่โรงพยาบาล มุ่งเน้นในปี 2558 “CQIT”
C : Customer focus การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
Q : Quality คุณภาพการ รักษาพยาบาลได้ มาตรฐานระดับสากล และ ปลอดภัย
I : Innovation สร้างนวัตกรรม ในการรักษาพยาบาล
T : Team work การ ทำงานเป็นทีม

ข่าวและผลงานเด่น

คณะแพทยศาสตร์

Read more..

โรคต้อในตา
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

Big SALE from CMSO by Med CMU
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

Congratulations to all graduates
คณะแพทยศาสตร์