คณบดี

Dean
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา

คณบดี
คณะการสื่อสารมวลชน
053942703
supparerk.pothi@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม

คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์
053 944001 9 ต่อ 11-12
daruni.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช

คณบดี
คณะทันตแพทยศาสตร์
053-944468
narumanas.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ

คณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์
sakorn.pornprasert@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์

คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ
053-942130
khongphu.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล

คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
053-936083
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดี
คณะแพทยศาสตร์
053-935122
bannakij.lojana@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์
053944303
supat.jira@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง

คณบดี
คณะมนุษยศาสตร์
053-942335
rawee.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์

คณบดี
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
pailin.phu@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา

คณบดี
คณะวิจิตรศิลป์
053-944820
sugree.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
053943301
torranin.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร

คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
thongchai.f@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์

คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์
053-94-4234
tipparat.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์
053-942201
pairut.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ

คณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
pandin.oun@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

คณบดี
คณะสังคมศาสตร์
05394
thapin.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.นายสัตวแพทย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
053-948002
korakot.n@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
053942504
suwat.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ

คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
053-948230, 053-948264
sujinda.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง

คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
053-944125 ต่อ 308
apichat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

คณบดี
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
+66-53-948-236
yuthana.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ

คณบดี
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
053943327
rujira.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

คณบดี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
worawit.j@cmu.ac.th

ผู้อำนวยการ

Director
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
053943327
pradthana.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ ขวัญเงิน

ผู้อำนวยการ
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
053-935161
krit.khwanngern@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล

ผู้อำนวยการ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
+66-53-948-236
yuthana.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย

ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
053944911
chanakan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ

ผู้อำนวยการ
สถาบันนโยบายสาธารณะ
ora-orn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร เรือนไกล

ผู้อำนวยการ
สถาบันภาษา
053-943251
sakorn.r@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
sanchai.j@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
sirichai.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
khuanchai.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน

ผู้อำนวยการ
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
053944140
nipon.t@cmu.ac.th
นางมนสิชา แสวัง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานการตรวจสอบภายใน
053-943102
manasisha.s@cmu.ac.th
นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานมหาวิทยาลัย
053-941120
chutpon.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

ผู้อำนวยการ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
053 944144 # 122
phrut.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย

ผู้อำนวยการ
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
juggapong.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

ผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ
053942086
sate.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
053-935162
anawat.w@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก

ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์
ekkachai.m@cmu.ac.th
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
053944539
pratchaya.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
pitiwat.w@cmu.ac.th