การรับสมัครปริญญาตรี


การรับสมัครด้วยระบบ TCAS (Thai University Center Admission System)

คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (พิจารณาจากผลงานในแฟ้มสะสมผลงาน)

1. ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล (การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ)
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 2-13 ธันวาคม 2562 เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น
2 2-15 ธันวาคม 2562 ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคารหรือผ่าน Application SCB Easy โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบชำระเงินเท่านั้น และต้องชำระเงินภายในเวลา 23:00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
3 2-16 ธันวาคม 2562 การส่งใบสมัคร หลักฐานชำระเงิน เอกสารประกอบการสมัคร (การจ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่การจัดส่ง ที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
4 9-19 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และการจัดส่งเอกสารการสมัคร (ตรวจสอบได้ที่ระบบรับสมัครโดยการ Login รายบุคคล)
5 27 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล
6 11 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
7 11 มกราคม 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เฉพาะคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
8 9 มิถุนายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ คณะอื่น
9 12 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการกีฬา
10 30 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
11 30-31 มกราคม 2563 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
12 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
13 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
14 14-22 พฤษภาคม 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
15 10-13 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
2. ดำเนินการโดยคณะ (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 ติดตามกำหนดการ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของคณะโดยตรง การสมัคร / ชำระเงิน / ส่งใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามกำหนดการของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์ https://www.edu.cmu.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/
คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.agro.cmu.ac.th/popup.php
คณะบริหารธุรกิจ http://www.ba.cmu.ac.th/
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี https://www.camt.cmu.ac.th/
2 11 มกราคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
3 9 มิถุนายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์
4 30 มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
5 30-31 มกราคม 2563 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
6 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
7 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
8 14-22 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูล

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (สอบข้อเขียน)

1. ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 6-14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.
2 6-17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนร่วมกับโควตาภาคเหนือ พิมพ์ใบสมัคร นำใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชำระเงิน ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น
3 6-17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขา พิมพ์ใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารการสมัครตามที่กรมการปกครองกำหนด ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาปัจจุบัน
4 17-23 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยรับสมัครของโรงเรียน นำส่งค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคารผ่าน Application SCB Easy โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบชำระเงินเท่านั้น และต้องชำระเงินภายในเวลา 23:00 น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น
5 17-24 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยรับสมัครของโรงเรียน ส่งเอกสารการสมัครให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 16 มีนาคม 2563 ประกาศเลขประจำตัวผู้สมัคร / รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก / จำนวนโควตาที่จัดสรร https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
7 5-6 เมษายน 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข / ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น. https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
8 12 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
9 18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์)
10 18 เมษายน 2563 ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ตามสถานที่ที่กำหนด
11 17-18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ผู้สมัครคณะแพทยศาสตร์
12 22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
13 22-23 เมษายน 2563 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
14 24-25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
15 27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
16 14-22 พฤษภาคม 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
17 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
2. ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 6-14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
ปิดระบบรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.00 น.
2 6-16 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคารหรือผ่าน Application SCB Easy โดยสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏในใบชำระเงินเท่านั้น โดยชำระเงินภายในเวลา 23:00 น.ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
3 6-17 กุมภาพันธ์ 2563 การส่งใบสมัคร หลักฐานชำระเงิน เอกสารประกอบการสมัคร (การจ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่การจัดส่ง ที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร)
4 5-6 เมษายน 2563 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข / ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
5 12 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์รายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
6 18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
7 18 เมษายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ตามสถานที่ที่กำหนด
8 22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
9 22-23 เมษายน 2563 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
10 24-25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
11 27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
12 14-22 พฤษภาคม 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
13 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
3. ดำเนินการโดยคณะ
การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 ติดตามกำหนดการ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ ของคณะโดยตรง การสมัคร / ชำระเงิน / ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการของคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ http://www.ams.cmu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.cmu.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://www.vet.cmu.ac.th
2 18 เมษายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
3 18 เมษายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
4 22 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
5 22-23 เมษายน 2562 นักเรียนยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
6 24-25 เมษายน 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
7 27 เมษายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
8 14-22 พฤษภาคม 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูล

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน Admission 1

ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 17-27 เมษายน 2563 ผู้สมัครดำเนินการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
2 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
3 13 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก
4 13 พฤษภาคม 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 9 มิถุนายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ คณะอื่น ๆ
6 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
7 17-18 พฤษภาคม 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 2 และ 3) https://student.mytcas.com/
8 14-22 พฤษภาคม 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์กรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูล

รอบที่ 4 การรับกลางร่วมกัน Admission 2

ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 7-20 พฤษภาคม 2563 ผู้สมัครดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
2 29 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
3 1 มิถุนายน 2563 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
4 1 มิถุนายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ เฉพาะคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 9 มิถุนายน 2563 ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ คณะอื่น ๆ
6 7 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธเิ์ข้าศึกษา https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
7 7-8 มิถุนายน 2563 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 2 3 และ 4) https://student.mytcas.com/
8 1 มิถุนายน 2563 ผู้ยืนยันสิทธิ์กรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 10-13 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูล

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1 9-11 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
2 9-11 มิถุนายน 2563 ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือผ่าน Application SCB Easy โดยสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏในใบชำระเงินเท่านั้น และต้องชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

หากชำระเงินหลังเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 มิถุนายน 2563 การสมัครและการชำระเงินจะถือเป็น โมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้
3 9-11 มิถุนายน 2563 การส่งใบสมัคร หลักฐานชำระเงิน เอกสารประกอบการสมัคร (ผ่านระบบรับสมัคร โดยแนบไฟล์PDF เท่านั้น ) จัดส่ง ได้ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.
4 12 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
5 13 มิถุนายน 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า กรอกทะเบียนประวัติ ผ่านเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
6 14 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาhttps://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
7 18-19 มิถุนายน 2563 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กำหนดการนี้อาจมีการเปลื่อนแปลงได้ตามความเหมาะสม แหล่งข้อมูล**ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 8915-17 หรือทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.**