การรับสมัครปริญญาตรี


กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ปรับตามสถานการณ์ COVID-19 ปี2021)

TCAS (Thai University Center Admission System) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เริ่มใช้ครั้งแรกในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วยการคัดเลือก 5 รอบ

รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

1.1 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 5 มค 64 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
2 6-21 มค 64 นักเรียนสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 23.59 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
3 6-22 มค 64 ผู้สมัครชำระค่าสมัคร สามารถเลือกชำระผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร
2.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร

การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น

4 6-22 มค 64 นักเรียนอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบรับสมัคร (ออนไลน์)

ปิดระบบส่งเอกสารวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
5 6 มค-5 กพ 64 ส่งใบสมัคร หลักฐานชำระเงิน เอกสารประกอบการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ และการจ่าหน้าซองต้องใช้เอกสารที่อยู่ สำหรับการจัดส่งที่พิมพ์จากระบบการรับสมัคร
6 11 มค 64 เป็นต้นไป ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะการรับเอกสารการสมัครของมหาวิทยาลัย (ตรวจสอบได้จากระบบรับสมัคร โดยการ Login รายบุคคล)
7 4 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8 6 กพ 64 สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ (ทุกโครงการ)
9 7 กพ 64 สัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นของคณะแพทยศาสตร์ และผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นในโครงการกีฬา ผ่านระบบออนไลน์
10 22 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 รายบุคคล https://student.mytcas.com
11 22-23 กพ 64 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
12 24-25 กพ 64 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว https://student.mytcas.com
13 27 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ในระบบเป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
14 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
15 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
16 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
1.2 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 5 มค 64 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
2 ติดตามกำหนดการ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ ของคณะโดยตรง นักเรียนดำเนินการสมัคร ตามกำหนดการของคณะ ทางเว็บไซต์ของคณะ คณะศึกษาศาสตร์ https://www.edu.cmu.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th/
คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.agro.cmu.ac.th/popup.php
สัตวแพทยศาสตร์ http://www.vet.cmu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ http://www.ba.cmu.ac.th/
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี http://www.camt.cmu.ac.th
3 4 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตามช่องทางที่คณะระบุ
4 6 กพ 64 สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
5 22 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 https://student.mytcas.com
6 22-23 กพ 64 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
7 27 กพ 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 ตามช่องทางที่คณะระบุ
8 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
10 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota

2.1 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขา
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 5 มค 64 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
2 1-11 มีค 64 นักเรียนสมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
3 1-12 มีค 64 นักเรียนพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัคร นำใบสมัครและเงินค่าสมัครไปยื่น-ชำระเงิน ที่หน่วยรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่เท่านั้น https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
4 1-11 มีค 64 ผู้ประสงค์สมัครโครงการชาวไทยภูเขา สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิมพ์ใบสมัครของโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาจากระบบ

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
5 1-12 มีค 64 ผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขายื่นเอกสารการสมัครตามที่กรมการปกครองกำหนด ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่มีภูมิลำเนาปัจจุบัน https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
6 15-19 มีค 64 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนนำส่งเงินค่าสมัคร สามารถเลือกชำระผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร
2.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
3.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2564 เท่านั้น

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
7 15-19 มีค 64 หน่วยรับสมัครของโรงเรียนนำส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8 9 เมย 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก/จำนวนโควตาที่จัดสรร https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
9 29-30 เมย 64 สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือ ยกเลิกโครงการอื่น

ปิดระบบเวลา 12.00 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
10 7 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
11 10 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 https://student.mytcas.com
12 10-11 พค 64 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
13 12-13 พค 64 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) https://student.mytcas.com
14 15 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 เป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
15 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
16 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
17 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.1.2 การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 5 มค 64 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
2 1-11 มีค 64 นักเรียนสมัครออนไลน์ เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
3 1-12 มีค 64 ผู้สมัครชำระค่าสมัคร สามารถเลือกชำระผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามเวลาทำการของธนาคาร
2.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านทาง Mobile Banking ของทุกธนาคาร
3.ชำระผ่านระบบ QR Code โดยสแกนผ่านตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การชำระเงินผ่านระบบ QR Code ให้ชำระเงินภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 มีนาคม 2564 เท่านั้น
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
4 1-14 มีค 64 ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระเงิน และเอกสารประกอบการสมัคร โดยใช้เอกสารที่อยู่การจัดส่งที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร และนำส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น ทั้งนี้ จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
5 6 มีค 64 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร : แก้ไข/ยกเลิกสาขาวิชาโควตาภาคเหนือ หรือ ยกเลิกโครงการอื่น ปิดระบบเวลา 12.00 น https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
6 29-30 เมย 64 สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่ได้รับการคัดเลือก https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
7 7 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8 10 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 เป็นรายบุคคล https://student.mytcas.com
9 10-11 พค 64 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
10 12-13 พค 64 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) https://student.mytcas.com
11 15 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 เป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
12 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/ undergraduate/
13 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/ undergraduate/
14 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/ undergraduate/
2.2 ประเภทโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ
ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 5 มค 64 เป็นต้นไป ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบTCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
2 ติดตามกำหนดการข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของคณะโดยตรง นักเรียนดำเนินการสมัคร / ชำระเงิน / ส่งใบสมัคร ตามกำหนดการของคณะ คณะวิจิตรศิลป์ https://www.finearts.cmu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ https://www.science.cmu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ http://www.ams.cmu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.cmu.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://www.vet.cmu.ac.th
3 7 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ตามช่องทางที่คณะระบุ
4 10 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 https://student.mytcas.com
5 10-11 พค 64 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://student.mytcas.com
6 12-13 พค 64 สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบที่ 1 และ 2) https://student.mytcas.com
7 15 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 ตามช่องทางที่คณะระบุ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
10 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 3 แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admission 1 และแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2

ลำดับที่ ระยะเวลา กิจกรรม แหล่งข้อมูล
1 7-15 พค 64 นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ. https://student.mytcas.com
2 26 พค 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 https://student.mytcas.com
3 26-27 พค 64 ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 ในระบบ TCAS ทาง https://student.mytcas.com https://student.mytcas.com
4 1 มิย 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 ทาง https://student.mytcas.com https://student.mytcas.com
5 อัตโนมัติ ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 https://student.mytcas.com
6 2-5 มิย 64 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากรอกทะเบียนประวัติ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/ undergraduate/
7 10 มิย 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 เป็นรายบุคคล https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
8 7-12 มิย 64 พิมพ์เอกสาร มชท01 ให้ผู้ปกครองลงนาม https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
9 9-12 มิย 64 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการรายงานตัวเป็นไฟล์ pdf https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 8915-19 หรือทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.**