สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

รูปช้างชูคบเพลิงมีสุภาษิตเป็นภาษาบาลีว่า อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา อยู่ในกรอบเส้นรอบวงด้านบนและคำว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 อยู่ด้านล่างตรงกลาง ระหว่างข้อความทั้งสองนี้ มี ดอกสัก คั่นกลางปรากฏอยู่ ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งมีความหมายดังนี้
ช้าง เป็นสัตว์ที่มีคุณค่าสูงมากในภาคเหนือ จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ
การก้าวย่างของช้าง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง
คบเพลิง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
รัศมี 8 แฉก หมายถึง คณะทั้ง 8 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พุทธสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัย
อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา มีความหมายว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน
ดอกสัก ปรากฏอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีค่าและมีความอุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือ ดอกสักเป็นดอกไม้ขนาดเล็กและอยู่ในพวงใหญ่ มีสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีกลีบดอก 6 กลีบ
สีประจำมหาวิทยาลัย
สีม่วงดอกรัก
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
  • พระพุทธพิงคนคราภิมงคล
  • พระพุทธทศพลชินราช
  • พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล
ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ดอกทองกวาว