อำนาจหน้าที่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ในการทำนิติกรรม ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินทางปัญญา รับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย