Read more..

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
18 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
16 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2562
16 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562
16 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แสดงความยินดี พิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สมัยที่ 24
14 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 CMU-IMC 2019
13 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม เรื่องแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
12 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
11 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
11 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
10 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562” และรับมอบทุนการศึกษา
10 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สนง.หอพัก นศ. เตรียมความพร้อมสู่ CMU Dormitory Transformation ในยุค Disruptive
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Handong University สาธารณรัฐเกาหลี
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดงาน OTOP FOOD INNO BIZ
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
8 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Deputy County Magistrate of the People’s Government of Nanjing County , P.R China
5 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แสดงความยินดี 36 ปี กรมรบพิเศษที่ 5
5 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
5 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก THIHA Development Co., Ltd., Shan State, Myanmar
4 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก North China Institute of Science and Technology P.R.China
4 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคน
4 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 (สำหรับสายวิชาการและสายปฏิบัติการ)
4 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

4 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารปฏิบัติธรรม พระสุมนเถระ
3 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม "รักษ์ป่า รักชีวิต เนรมิตผืนป่าสู่ชุมชน"
3 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเปิดตัวโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่
3 กรกฎาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 13