Read more..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) ครั้งที่ 5/2562
26 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การประชุม SHYFTE – Building Skills 4.0
26 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์
26 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนากระตุ้นการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
26 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม "มช. จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" ตามแนวพระราชดำริ
26 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University, P.R. China
25 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม FACMUAA TALK 2019 ในหัวข้อ “STEEL SHEET ARCHITECTURE”
25 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)
22 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 101 ปี แห่งการสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33
22 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น
21 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา
21 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา 2561
21 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 6/2562
21 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พบปะหารือ คณะกรรมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ลงนามร่วม ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดลำปาง พัฒนาการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
19 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
19 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยนครพนม
18 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Job & Education Fair
15 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ปภ.เชียงใหม่ นำหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำแรงดันสูงเพิ่มความชุมชื้น ลดปัญหาหมอกควัน
14 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

The 2nd International Forum on Open Innovation : Thailand Regional Science Parks and Latin America Connect
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การฝึกอบรม เรื่อง Train The Trainer เกี่ยวกับเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มช.
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นิทรรศการผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้างครั้งที่ 2 "ช้างในวัฒนธรรมไทย"
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล Singhakao Challenge Run 2019
13 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กิจกรรม ข่วงประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
12 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

พิธีเปิดกิจกรรม “ข่วงประชาธิปไตย ส่งเสริมการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2562”
12 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ต้อนรับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
12 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 6