LESSON LEARNED : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l Digital University
SDGs:
4 6 7 9 11 17
6 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
VOICES Project Completion Report
SDGs:
3 5 6 10 17
6 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
SUMERNET Public Seminar on Listening to Voices on the Margins
SDGs:
3 6 10 17
6 พฤษภาคม 2565
คณะสังคมศาสตร์
มช.ร่วมติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเชียงใหม่
SDGs:
3 6 11 17
29 เมษายน 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
3 6 9 11 17
2 มีนาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
สลาย “มลพิษหมอกควัน” ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน
SDGs:
1 3 6 7 8 9 11 13 15 17
15 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม”ครั้งที่ 4
SDGs:
3 6 11 17
6 กุมภาพันธ์ 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ Asian Sustainable Campus Network (ASCN)
SDGs:
6 7 13 17
24 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โมเดล BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
SDGs:
3 6 7 8 9 10 11 12 13 17
7 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1