Read more..

มช. เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ผลสำเร็จเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำช่วยเกษตรกร
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

AIS Playground @CMU Learning Space
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. บริหารจัดการขยะครบวงจร จากคัดแยก หมักย่อย สู่การผลิตก๊าซ CBG
3 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. - กลุ่มทรู ร่วมวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี 5G
3 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

FABLAB CMU จุดไฟฝัน “นวัตกร” สร้างทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่
20 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%
19 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเปิดตัวเครื่องกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ
13 มิถุนายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2