Amplified fragment length polymorphism for identification of Habenaria and Pecteilis
SDGs:
1 2 3 12
14 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 7 (Real Engineer CMU)
SDGs:
8 9 11 12 17
2 กันยายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 3/2566
SDGs:
3 7 9 11 12 13 17
25 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเสพติด (Thailand Addiction Scientific Conference) (TASC)
SDGs:
3 5 9 10 11 12 16 17
9 สิงหาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมขับเคลื่อนในประเด็น Carbon Neutrality ตามนโยบายแผน 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs:
3 6 9 11 12 13 15 17
15 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Agricultural University Network (AAUN)
SDGs:
9 11 12 15 17
15 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
The Role of Civil Society Network in Promoting Organic Food as a Path to Food Security in Chiang Mai, Thailand
SDGs:
8 12
13 กรกฎาคม 2566
คณะสังคมศาสตร์
มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566
SDGs:
1 2 3 4 9 11 12 16 17
12 กรกฎาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
MDRI ถ่ายทอดกิจกรรม Workshop "ทำเป็นเล่น"
SDGs:
3 4 8 10 12 17
30 มิถุนายน 2566
สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการ “มีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ
SDGs:
1 2 3 5 8 9 11 12 15 17
28 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8