มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
28 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 มอบบุคลากรทางการแพทย์
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ระบุ Clean Room ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถาม-ตอบ Q&A มช. ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
20 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

สรุปมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C...
31 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. เร่งช่วยเหลือนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
28 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด-ฝุ่นพิษ PM 2.5 มอบบุคลากรทางการแพทย์
27 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CMU Mobile Application พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ระบุ Clean Room ภายใ...
22 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวร...
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คุณภาพอากาศและสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่
19 มีนาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Transformation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน