มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
21 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โมเดล BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
30 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
13 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวั...
11 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โมเดล BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัย COVID-19
27 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การเรียน การสอน และการสอบ ของนักศึกษา มช. ใช้รูปแบบใด
27 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน