มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจโควิด-19 PCR TEST .
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลูกช้าง มช.
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็น ลบ
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

Hotline สายด่วน
12 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจโควิด-19...
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19
16 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กำหนดเวลาการ เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
15 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประตูไผ่ล้อม จะเริ่มใช้ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
23 มีนาคม 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาแล...
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน