มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

เรียนออนไลน์กับ มช. เรียนอะไรดี?
11 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โลกของผึ้ง น้ำผึ้งไทยยืนหนึ่งบนเวทีโลก
5 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

วิชาการรับใช้สังคม
5 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Digital Transformation
30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เพราะการเรียนรู้เป็นของทุกช่วงวัย
30 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ผลักดันหลักสูตรด้านดิจิทัล เตรียมป้อนบัณฑิตสู่ตลาดงาน ยุค New normal
22 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

VOC รับฟัง ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา ของนักศึกษา มช.
29 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
DITP และ NEA จับมือ STeP จัดพิธีเปิดโครงการ “RISING NORTHEN ...
13 สิงหาคม 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อควาโปนิกส์ความสมดุลทางธรรมชาติระหว่างพืชและปลา
11 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CMU-KM Day ประจำปี 2563 “จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล”
11 สิงหาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

CMU Transformation

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน