ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างดูแลพื้นที่สวนและภูมิทัศน์ ประจำปี 2563
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 18:57:19
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 18:38:01
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยสังคม
18/10/2562 18:33:27
PRI
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบประตูเข้า - ออก อัจฉริยะ (Smart Gate) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 16:22:55
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดระบบประตูเข้า - ออก อัจฉริยะ (Smart Gate) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 16:22:31
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 16:12:43
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 14:11:08
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างดูแลรักษาภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ระยะเวลา 9 เดือน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 13:52:43
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2562 11:04:11
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
18/10/2562 11:04:08
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
18/10/2562 10:41:16
PLN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 30 ที่นั่ง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
18/10/2562 10:17:06
SUM
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (แบบ สขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะสังคมศาสตร์
18/10/2562 9:42:31
AWP
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดัรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะสาธารณสุขศาสตร์
18/10/2562 9:05:41
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/10/2562 16:14:34
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/10/2562 16:14:28
PRI
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
17/10/2562 16:12:24
PLN
เครื่องวัดรังสีชนิด HPGe (High-Purity Germanium)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 15:38:17
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศร่างขอบเขตงานประกวดราคาซื้อระบบประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
17/10/2562 14:52:38
PLN
เครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-Ray Fluorescence)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 14:28:31
PLN
กล้องจุลทรรศน์เรืองแสง (Fluorescence Microscope)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 14:28:28
PLN
. เครื่องวิเคราะห์การเดินและแรงกดเท้า
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 13:41:23
PLN
ชุดแผ่นวัดและวิเคราะห์แรง (Force Plate)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 13:41:19
PLN
ชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหวไร้สาย
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
17/10/2562 11:27:11
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
17/10/2562 11:24:59
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 9 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17/10/2562 10:15:59
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 10 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17/10/2562 10:15:44
PLN
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 8 รายการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17/10/2562 10:15:07
PLN
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงห้องมาตรฐานห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะทันตแพทยศาสตร์
17/10/2562 9:43:55
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
16/10/2562 15:23:02
Now viewing : 1 of 485