ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
TOR
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างTOR ประจำปี 2564 ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/11/2563 16:56:34
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศราคากลาง ประจำปี 2564 ติดตั้งครุภัณฑ์อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/11/2563 16:53:31
ANN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะเกษตรศาสตร์
25/11/2563 16:23:57
TOR
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ร่าง TOR เครื่องวัดการใช้น้ำของพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะเกษตรศาสตร์
25/11/2563 16:23:51
PRI
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางซื้อเครื่องวัดการใช้น้ำของพืช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเกษตรศาสตร์
25/11/2563 16:23:42
WIN
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 250 kVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเกษตรศาสตร์
25/11/2563 16:23:32
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ประมวลผลการเรียนรู้เชิงลึก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
25/11/2563 16:15:20
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ชุดสร้างความชื้นชนิดเติมน้ำอัตโนมัติ (Auto feed chamber) รุ่น MR290 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
25/11/2563 15:44:29
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร The Brick Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2563 15:32:09
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการจัดตั้งศูนย์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Global Connect 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25/11/2563 15:31:29
TOR
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศร่างTOR ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25/11/2563 15:28:18
ANN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center หรือ CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะการสื่อสารมวลชน
25/11/2563 15:21:40
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อชุดหม้อกำเนิดไอน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/11/2563 14:54:49
ANN
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 2 ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องทำน้ำยาสลบเหลวให้กลายเป็นไอ จำนวน 5 เครื่อง
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:24:17
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพร้อมเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:23:04
AWP
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 50 เครื่อง
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:22:25
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 เครื่อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:21:29
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล จำนวน 4 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:18:46
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดสว่านเจาะกรอกระดูกชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:18:13
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อชุดสว่าน และเลื่อยสำหรับตัด เจาะ กรอกระดูกระบบไฟฟ้า ขำนวน 1 ชุด
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
25/11/2563 11:17:30
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/11/2563 10:51:20
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
25/11/2563 10:50:48
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
24/11/2563 19:50:08
PRI
ประกาศราคากลางเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายด้วยแรงลมร้อน จำนวน 10 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24/11/2563 16:55:12
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อฐานข้อมูล JCR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/11/2563 16:29:47
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างทำ เข็มกลัดช้างทองคำ จำนวน 18 รางวัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/11/2563 15:59:07
WIN
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
24/11/2563 15:35:28
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนะศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านเพาะเลี้ยงเซลล์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/11/2563 15:28:43
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 15:16:27
WIN
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
24/11/2563 15:16:13
Now viewing : 1 of 795