ข่าวรอบรั้วมช.

ร่วมแสดงความยินดี 51 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...
SDGs:
17
19 พฤษภาคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เล่าเรื่องสถานการณ์การฉีดวัคซีน COVID – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่
SDGs:
3
19 พฤษภาคม 2565
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก
19 พฤษภาคม 2565
คณะแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสาร

RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.01/2565
9 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 71
29 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2021
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Good University Report 2020 Chiang Mai University
28 มีนาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน