มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
21 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

ROV Chiang Mai's Youth Esports Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"
23 กันยายน 2564
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ปรับกำหนดเวลา เปิด-ปิด ประตูทางเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
23 กันยายน 2564
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564
21 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
เปลี่ยนแปลงวันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
20 กันยายน 2564
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มช. เปิดศูนย์บริการผู้เกษียณ มช. สำหรับติดต่อเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
17 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
คนเก่งสาธิต มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Intensive course...
23 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน