คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมาปีพ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการคณะฯมาที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีปณิธานในการดำเนินงาน คือ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัยในเชิงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นสถาบันวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเป็นสากล สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ ดำรงตำแหน่งคณบดี ในปัจจุบันพ.ศ. 2515
 • เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2533
 • เริ่มโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยระยะแรกได้ใช้อาคาร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2533 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2535
 • จัดตั้งเป็นคณะ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2536
 • คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นสาขาขาดแคลน
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2537
 • ย้ายสำนักงานจากอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มาขอใช้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นสำนักงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 – วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2542
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 

พ.ศ. 2538
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

พ.ศ. 2539
 • เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2539 และสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2542
 • ย้ายคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไปอยู่ที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สาขาร่วม)

พ.ศ. 2543
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (สาขาร่วม)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2544
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข. ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2545
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข. ภาคพิเศษ) สาขาร่วม (ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ. 2549
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
พ.ศ. 2557
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร เพื่อเป็นแขนงวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2558
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

พ.ศ. 2560
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

พ.ศ. 2561
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

พ.ศ. 2565
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารทะเล”

ข่าวและผลงานเด่น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

ช้างทอง MARKET
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

อบรม Entrepreneur mindset & Design thinking
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

ประชุมโครงการ ERASMUS+ 2022
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

งานประชุมอภิปราย 2021 ITVTI
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

ร่วมจัดกิจกรรม CMU Open House Online 2021
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

Research Meeting: Agro Industry & Medicine CMU
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

วันมหิดล ประจำปี 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

กิจกรรมทำบุญ 9 วัด
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

ประชุมโครงการ ERASMUS+ (SECRA)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

อบรม "มุมมองเชิงระบบ"
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

โครงการ “International Virtual Mobility Programme”
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more..

งาน Food Innovation Contest 2019, North Region

End of content