มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

CMU i-Health ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช.
25 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

24 มกราคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-CMU SGDs
21 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU School of Lifelong Education โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็เรียนมช.ได้
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผั...
10 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
7 เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ ที่พลาดไม่ได้ สำหรับอาจารย์ มช.
26 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ชูโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ภายใต้แนว...
26 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
CMU i-Health ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากร มช.
25 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน