ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
(A Leading University Committed to Social Responsibility and Sustainable Development)
PowerPoint วิสัยทัศน์

พันธกิจ

 1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม
 3. บริการทางวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สมรรถนะหลักขององค์กร

การบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย สู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและ พลังงาน (Environment and Energy) ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (Food & Health, and Aging) และด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna)

ค่านิยม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสริมสร้างค่านิยม E-CMU สนับสนุนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทางจริยธรรม ประกอบด้วย 10 หัวข้อ ที่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยึดถือปฏิบัติ ภายใต้อุดมการณ์การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ การเชิดชูรับใช้สังคม การยึดหลักธรรม และรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ดังนี้
E-Excellence การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ
 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน
 • เน้นความคล่องตัว
 • องค์กรแห่งการเรียนรู้
C-Community Engagement การเชิดชูรับใช้สังคม
 • สร้างความรักความผูกพันองค์กร
 • มุ่งเน้นท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
M-Morality การยึดหลักธรรม
 • ยึดหลักธรรมาภิบาล
 • เชิดชูคุณธรรม
 • พัฒนาจิตอาสา/จิตสาธารณะ/จิตบริการ
U-Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
 • ทำงานเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร

ร่วมด้วย ช่วยกัน