Read more..

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เปลี่ยนขยะจากเศษอาหาร เป็นพลังงานทดแทน
25 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เมี่ยง..ชาป่าหมัก ของว่างโบราณยับยั้งมะเร็ง
25 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. คิดค้นเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด ต้นทุน 30 บาท ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ 80%
20 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

นวัตกรรมสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

มช. จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) กว่า 250 ทุน
22 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. อันดับที่ 3 ของประเทศ จากการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก
6 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ทำความรู้จักกับฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือ
1 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562
21 มกราคม 2562
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

End of content

Now viewing : 1 of 2