Read more..

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ตุลาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ครั้งแรกของประเทศ: นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถ่ายภาพ “อะตอมเดี่ยว” สำเร็จ
20 กันยายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%
19 กันยายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์วิจัยช้างฯ มช. วิจัยสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในแหล่งท่องเที่ยว
5 กันยายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์วิจัยช้างฯ มช. ตรวจการเข้ากันได้ของเลือด พร้อมเก็บพลาสม่าช้างแช่แข็งครั้งแรกของไทย
22 สิงหาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะวิทย์ มช. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”
19 สิงหาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เปลี่ยนขยะจากเศษอาหาร เป็นพลังงานทดแทน
25 มิถุนายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เมี่ยง..ชาป่าหมัก ของว่างโบราณยับยั้งมะเร็ง
25 เมษายน 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. คิดค้นเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด ต้นทุน 30 บาท ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ 80%
20 มีนาคม 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

นวัตกรรมสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

ศูนย์รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะทันตแพทยศาสตร์

Read more..

มช. จัดสรรทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Presidential Scholarship) กว่า 250 ทุน
22 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2