Read more..

มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ผลสำเร็จเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำช่วยเกษตรกร
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0
15 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ป.เอก IE มช. ผุด REMO ล้างผัก ผลไม้ สะอาดได้สูงสุด 99%
19 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์วิจัยช้างฯ มช. วิจัยสวัสดิภาพช้างเลี้ยงในแหล่งท่องเที่ยว
5 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

คณะวิทย์ มช. ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “พรหมจุฬาภรณ์”
19 สิงหาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร มช. เปลี่ยนขยะจากเศษอาหาร เป็นพลังงานทดแทน
25 มิถุนายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เมี่ยง..ชาป่าหมัก ของว่างโบราณยับยั้งมะเร็ง
25 เมษายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักวิจัย มช. คิดค้นเครื่องฟอกอากาศราคาประหยัด ต้นทุน 30 บาท ลดฝุ่น PM 2.5 ได้ 80%
20 มีนาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 2