Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
21 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

โมเดล BCG มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ มช. เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56
30 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เบื้องหลัง “ดอกไม้บาน” ในวันแห่งความทรงจำของบัณฑิต มช.
13 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สารคำอำนวยพรปีใหม่ ปี 2565 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 มกราคม 2565
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการพัฒนาระบบรางของประเทศ
30 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 16