กิจกรรมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)
23 มีนาคม 2566
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
เชิญเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มช. จับมือ NLU สานสัมพันธ์สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ณ เวียดนาม
SDGs:
17
20 มีนาคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 110