Read more..

การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน
20 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

เปิดรับสมัครนักวิ่ง LAW CMU RUN 2020
8 พฤศจิกายน 2562
คณะนิติศาสตร์

Read more..

AIS Playground @CMU Learning Space
7 พฤศจิกายน 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

“งานวัดแห่งอนาคต” AIS Playground @CMU Learning Space
7 พฤศจิกายน 2562
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more..

มช. เครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคี กลุ่มเซ็นทรัล หารือโครงการเซ็นทรัลทำ
25 กันยายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 9