Read more..

อบรมและเผยแพร่ความรู้ อพ.สธ. ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19
1 กรกฎาคม 2563
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

สาธิต มช. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในรูปแบบออนไลน์
5 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

STeP ได้ฤกษ์เปิดเวทีการประกวด NSP INNOVATION AWARDS 2020 รูปแบบใหม่ในวิถี New Normal
5 มิถุนายน 2563
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

"ตู้ปันสุข" @หอพักนักศึกษาพยาบาล 1
15 พฤษภาคม 2563
คณะพยาบาลศาสตร์

Read more..

หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในพื้นที่ปกปักฯ มช. ลำพูน
7 พฤษภาคม 2563
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

การพัฒนาระบบ และกลไกสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ส่งมอบหน้ากาก Face Shield DIY by ICDI-CMU ให้ 4 โรงพยาบาลใช้ป้องกันโควิด-19
20 เมษายน 2563
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

End of content

Now viewing : 1 of 12