Read more..

"สิงห์ขาวปลูกป่า 55 ปี รัฐศาสตร์ มช."
20 มกราคม 2563
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

พิธียกเสาเอกศาลพระพรหมฯ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 มกราคม 2563
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น Safety Zone เพื่อรับมือและลดฝุ่นควัน PM 2.5 ”
9 มกราคม 2563
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

รับมอบทุนวิจัยในลักษณะ Matching Fund กว่า 1.4 ล้านบาท
25 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สภากาแฟจังหวัดลำพูน "จิบกาแฟ แก้ไขปัญหา บูรณาการ ร่วมกัน"
24 ธันวาคม 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
2 ธันวาคม 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

โครงการ PH FON CMU Walking together
2 ธันวาคม 2562
คณะพยาบาลศาสตร์

Read more..

งานวันชื่นชุมนุม ชกว.มช. ครั้งที่ 10
27 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

Read more..

การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน
20 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

End of content

Now viewing : 1 of 9