คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2507 และได้สถาปนาจัดตั้งเป็นคณะการสื่อสารมวลชนในวันที่ 27 สิงหาคม 2548

  • วิสัยทัศน์
    สถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำ
    "ได้ด้รับการยอมรับจากวงการสื่อสารว่าเป็นที่ 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศที่มีการสอนด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน ทั้งการผลิตบัณฑิต          การวิจัย และการบริการวิชาการ"
  • ค่านิยม
    สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน (WE Communicate, WE Create, WE Share)ข่าวและผลงานเด่น

End of content