คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

แมสคอม แชนแนล

แชนแนลความรู้ยุคดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ http://channel.masscomm.cmu.ac.th

หนังสือพิมพ์อ่างแก้วและนิตยสารอ่างแก้วพลัส

หนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เตรียมยกระดับเป็นสำนักข่าวอ่างแก้วในอนาคต

รับชมผลงาน

วารสารการสื่อสารมวลชน (Journal of Mass Communication)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นวารสารกลุ่มที่ 2 โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีผลงานเกี่ยวข้อง

สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สนใจส่งบทความเพื่อขอรับตีพิมพ์ลงในวารสารการสื่อสารมวลชน สามารถติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสารการสื่อสารมวลชน โทร. 0 5394 2703 ต่อ 195

อ่านวารสาร คลิก

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC)

ผู้นำด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

บริการผลิตสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น VDO Content, VDO Presentation, E-Learning, Live, Webinar, etc. รวมถึงการบริหารจัดการสื่อทั้ง Offline และ Online

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 5394 2703 ต่อ 106
อีเมล cic@cmu.ac.th
Facebook Page: https://www.facebook.com/CICCMU

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (Voice of Mass Communication) ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2510 ออกอากาศในระบบเอฟเอ็ม สเตอริโอ มัลติเพล็กซ์ คลื่นความถี่ 100 เมกกะเฮิร์ตซ์ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นสถานที่ฝึกงานวิชาชีพด้านวิทยุกระจายเสียงของนักศึกษา