คณะการสื่อสารมวลชน

Faculty of Mass Communication

หลักสูตรทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริงจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม (WE Communicate, WE Create, WE Share)

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2507 และได้สถาปนาจัดตั้งเป็นคณะการสื่อสารมวลชนในวันที่ 27 สิงหาคม 2548

 • วิสัยทัศน์
  สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจ
  1. สร้างบัณฑิตสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. สร้างและเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ
  3. สร้างสรรค์สื่อและให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแบบมืออาชีพ
  4. สร้างสมรรถนะทางการเงินเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
  5. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • ค่านิยม
  สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
  (WE Communicate, WE Create, WE Share)ข่าวและผลงานเด่น

End of content