คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยในครั้งนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538-2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน เริ่มจากภาควิชาเล็กๆก็เติบโตขึ้นเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งก่อสร้างอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยโครงการจัดตั้งคณะฯได้ประสบความสำเร็จ และ ได้จัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันกำเนิดของคณะฯเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแนวทางที่เชื่อว่า การเรียนการสอนและเข้าใจสถาปัตยกรรมนั้น จะเกิดได้จากการเรียนรู้กระบวนการ และองค์ความรู้ต่างๆที่ประสานกันขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Interdisciplinary Subject ซึ่งเราจะไม่สอนสถาปัตยกรรมในรูปแบบเดิมโดยตรง แต่จะเสริมสร้างพื้นฐาน และทางคณะได้เปิดโอกาสให้ทดลองค้นหาแนวทางเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมตามความสนใจ และความรอบรู้ของผู้เรียน ด้วยศักยภาพที่สูงที่สุดที่คณะฯ จะสามารถสนับสนุนได้ เพื่อให้เป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ ปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตเป็นหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และสอดคล้องต่อการพัฒนาของประเทศและภูมิภาคในเชิงการปฏิบัติวิชาชีพจริง ความเป็นสากลรองรับการเปิดเสรีการค้าของอาเซียนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้คณะสถาปัตย์ มช.เป็นหนึ่งในคณะสถาปัตย์ชั้นนำของประเทศและของภูมิภาคสืบต่อไป 

ข่าวและผลงานเด่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 22

End of content