คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์
รองคณบดี
053942806
titaya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดี
pandin.oun@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาวลี จินดาพล
ผู้ช่วยคณบดี
sumavalee.ch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942833
rattapong.a@cmu.ac.th