คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
รองคณบดี
053-942833
ronawee.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดี
yuttana.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดี
pandin.oun@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ รัตน์ ตัณฑจำรูญ
ผู้ช่วยคณบดี
053942842
ruht.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คำแก้ว
ผู้ช่วยคณบดี
053-942825 Ext.118
karn.khamkaew@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-942833
rattapong.a@cmu.ac.th