คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

“ส่งต่อความเป็นเลิศทางวิศวกรรม สั่งสมองค์ความรู้ ควบคู่สหวิทยาการ เสริมความมุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน Foster Engineering Excellence”

เข้าสู่เว็บไซต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2513 โดยเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นอันดับแรก ภายในคณะประกอบด้วย 7 ภาควิชา ที่ทำหน้าที่หลักในการบ่มเพาะบัณฑิต ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รวมถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ “ยึดมั่นความเป็นเลิศทางวิศวกรรม: Foster Engineering Excellence” อันหมายถึงความเป็นเลิศด้านวิชาชีพทางวิศวกรรม ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนด้านการวิจัย และบริการวิชาการ ภายใต้พันธกิจที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิชาชีพชั้นสูงที่มั่งเน้นมาตรฐาน รวมถึงคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความสำคัญ พร้อมคำนึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพ และความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความมีคุณธรรม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
  2. ผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการบริการวิชาการ โดยมั่งเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการ และสหวิทยาการ สามารถนำประโยชน์ไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ รวมถึงสากล 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน อย่างแท้จริง อีกทั้งเน้นการนำความเชี่ยวชาญ ตลอดจนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม ตามความต้องการของชุมชน พร้อม

ค่านิยมอันเป็นที่ยึดมั่นขององค์กร คือ Engaging Integrating Engineering: มุ่งมั่น มีหลักการ สมัครสมานสามัคคี ด้วยสิ่งที่ ถูกหล่อหลอมนี้ ทำให้เกิดความผูกพันอันเหนียวแน่นซึ่งกันและกัน แม้บัณฑิตที่จบการศึกษา แปรสภาพเป็น “นายช่าง” และ “นักศึกษาเก่า” ออกไปร่วมพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาแก่สังคมแล้ว ยังมีความตระหนักถึงสถานศึกษาเดิมที่ซึ่งส่วนสร้างเสริมตนให้เป็นนายช่างผู้มีศักยภาพ ที่เห็นได้ชัด ณ ปัจจุบัน คือ โครงการ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (New Campus)” เพื่อร่วมกันพัฒนา ขีดสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ทั้งด้านกายภาพ วิชาการ และด้านวิชาชีพ ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งตอบสนองแก่พันธกิจทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอื้อประโยชน์แก่นักศึกษารุ่นหลัง ผู้เป็นว่าที่ทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นต่อสังคม 

ข่าวและผลงานเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

ENG CMU Explores Schaeffler Vietnam’s High-Tech Factory!
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

ENG CMU Welcomes Professor Dr.Jocelyn Bonjour From INSA de Lyon
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

Engineering CMU Welcomes Inha University
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

ENG CMU and TSME hosts Conference on TSME-ICoME 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

114.5 Million THB. IPM Software Donation from Petroleum Experts
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

เสวนา Z E R O - W A S T E LIFESTYLE
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more..

International Exchange Program (Show and Share)

End of content