วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

College of Art, Media and Technology

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน “Toward creating innovation to sustainability ”

เข้าสู่เว็บไซต์

ประวัติวิทยาลัยฯ

รัฐบาลได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหลักของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ มีความพร้อมด้านบุคลากร วิชาการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับนานาชาติในการจัดการศึกษาและวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนภาครัฐ เอกชนและชุมชนในเขตภาคเหนือ จึงได้นำเสนอกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเชียงใหม่ในยุคเศรษฐกิจใหม่ ในการสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2546 โดยเสนอโครงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเน้นการพัฒนากลุ่มแข่งขัน (Competitive Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมซอฟแวร์ในภาคเหนือพร้อม ๆ กัน และได้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยได้รับอนุมัติโครงการในวันที่ 22 กรกฏาคม 2549 เป็นกรอบงบประมาณทั้งสิ้น 464.3 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ทำการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ (College of Arts, Media and ICT) ขึ้น เพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความสอดคล้อง (Synergy) เพื่อที่จะทำให้สามารถสนับสนุนด้านวิชาการ แก่กลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมในท้องถิ่น รวมทั้งรองรับโครงการด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลในระยะยาว

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2546 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร สื่อและศิลปะ โดยให้แก้ไขชื่อเป็น “วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (College of Arts Media and Technology)” มีฐานะเป็นองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย ในระดับเทียบเท่ากับคณะ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมีการบริหารและการจัดการเทียบเท่ากับวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดตั้งหน่วยดำเนินการในรูปของสถาบันและศูนย์นานาชาติเพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพต่อไป

ปรัชญา

สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้ใช้ความรู้ในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมฐานความรู้
“International Knowledge Worker”

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
“Toward creating innovation to sustainability ”

พันธกิจ

 • การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างบุคลากรที่มี Global Literacy
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์
 • การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอก เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • พัฒนาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สังคม

ภารกิจ

 • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามความต้องการของกลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนกลุ่มแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
 • สนับสนุนการจัดทำระบบจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้และช่วยตัดสินใจแก่องค์กรขนาดใหญ่ กลุ่มแข่งขันที่เกี่ยวข้องและชุมชน

กลยุทธ์

ใช้สนเทศศาสตร์ (Informatics) ในการพัฒนาบุคลากร และสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสนับสนุนกลุ่มแข่งขัน (Academic Cluster) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร
 • เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การท่องเที่ยว ศิลปะ และการออกแบบสินค้าหัตถกรรม
 • เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านสื่อทางเลือกใหม่ (Alternative Media) เช่น e-Newspaper, e-Radio, Web TV และอื่นๆ
 • เพื่อรองรับโครงการของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเหนือ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในระยะยาว

ข่าวและผลงานเด่น

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการสร้าง Portfolio TCAS 1
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ศึกษาดูงานการพัฒนาสื่อไทยรัฐทีวี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

สร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมหลักการออกแบบเกมใน Metaverse
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT Strategy Meet Up Day
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ครบรอบ 19 ปี
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รฟม.
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

โครการ Thailand Education EXPO 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

International Summer Design Workshop
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

กิจกรรม Fantastic Drone
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการปั้นโมเดลและสร้างเทคโนโลยี AR
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

บุคลากรCAMTอบรมการเขียนหนังสือราชการ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

Robots conquer
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT จัดแข่งขัน ROV Chiang Mai's Youth E-sport 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดรับสมัคร โครงการ Gifted School 2022
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับาคันตุกะจาก Colorado State University
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดงาน Animation Academy 2022 Advance Class
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

เปิดค่าย Animation Academy 2022 Basic Class
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่าย Strong Academy
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

MOU พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทย-จีน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมวิชาการกายภาพบำบัด โรงพยาบาลน่าน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ผู้บริหาร FLASH เข้าพบและหารือความร่วมมือ CAMT
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

โครงการประกวดแผนธุรกิจ Young Business Planner 2021
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT MOU ร่วมกับบริษัท วรวุฒิ กรุ๊ป จำกัด
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

การสร้างธุรกิจออนไลน์ (Online Business)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

SE Show Pro13
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

KM MRTA DAY 2021
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ROV Chiang Mai's Youth Esports Tournament 2021 "รอบชิงชนะเลิศ"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมการใช้งานระบบ One stop service System
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

นักศึกษา KM ศึกษาดูงาน
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

มอบรางวัลการประกวดพัฒนาวีดีโอ online Experience
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

นิทรรศการ SE SHOW PRO 12
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

มอบรางวัลการพัฒนาสื่อ เพื่อนำเสนองานวิจัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

โครงการ Northern Digital Economy (NDE)
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

"การอบรม"Digital Content เขียนคอนเทนต์ง่ายนิดเดียว"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

การอบรม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transform
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

งานประฐมนิเทศ โครงการ Gifted School& Pre School 2020
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

อบรมและพัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัย
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ค่ายนักพัฒนาเกมรุ่นจิ่ว Young Game DEV CAMT ครั้งที่ 2
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

การปฐมนิเทศโครงการ Gifted School&Pre College 2020
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

CAMT ผลักดันพัฒนานักตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

App CMU Health Tracking
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Read more..

ค่าย Animation Acdemy

End of content