คณะวิทยาศาสตร์

Faculty of Science

FUN FUNCTIONAL FUNDAMENTAL > Science CMU : Be FUN to the Frontier คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้มแข็ง มุ่งสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการวิจัยแนวหน้า (Frontier Research) ระดับสากล ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน บัณฑิตพร้อมทำงาน และเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ"

เข้าสู่เว็บไซต์
ปณิธาน

คณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้
"มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิฃาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้ที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม"

ปรัชญา

"วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป"

วิสัยทัศน์

"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยในระดับสากล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. วิจัยที่เป็นเลิศ
3. การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

ค่านิยม : sCi

s  Scientific Management   บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
C Customer and Valued-People Focus   มุ่งเน้นพัฒนาคุณค่าให้บุคลากรและนักศึกษา
i  Institutional Learning  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งในสามคณะแรกที่เปิดทำการสอน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2507 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 36 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการต่าง ๆ รวม 32 อาคาร โดยดำเนินภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ในด้านการผลิตบัณฑิตได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกับการเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะแรก จำนวน 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ในปีการศึกษา 2517 คณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะแรกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเริ่มเปิดจำนวน 8 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ การสอนเคมี การสอนฟิสิกส์ การสอนชีววิทยา และการสอนคณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2532 เป็นคณะแรกที่เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยเริ่มเปิดจำนวน 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา

สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน คือ
1. ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2513
2. รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ชื่นตระกูล พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2521
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2525
4. ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2533
5. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ กลั่นกลิ่น พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537
6. ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2543
7. รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2548
8. รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560
10. ศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

ข่าวและผลงานเด่น

คณะวิทยาศาสตร์

Read more..

Science CMU Job Fair 2023
คณะวิทยาศาสตร์

Read more..

Science CMU Focus (Monthly) JULY 2022
คณะวิทยาศาสตร์

Read more..

CMU SCIENCE WEEK 2021
คณะวิทยาศาสตร์

Read more..

Science CMU : Be FUN to the Frontier
คณะวิทยาศาสตร์