ปฏิทินการศึกษา


ตารางเรียนและกิจกรรม พ.ศ. 2563

Update : 24 สิงหาคม 2563 (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กันยายน 2563 กิจกรรม
เทอม 1/63 7-13 กันยายน : สอบกลางภาค
เทอม 1/63 25 กันยายน : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W
เทอม 1/63 19-20, 26-27 กันยายน : ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 63 @อาคารพลศึกษา (ข้างสนามกีฬากลาง มช.)
กิจกรรม 26 กันยายน : CMU SAFETY ROAD (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ตุลาคม 2563 กิจกรรม
เทอม 2/63 12-18 ตุลาคม : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
เทอม 2/63 27 ตุลาคม : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม
เทอม 1/63 2-15 พฤศจิกายน : สอบปลายภาค
เทอม 2/63 23 พฤศจิกายน : เปิดเทอม
กิจกรรม 22 พฤศจิกายน : รับขวัญลูกช้างเชือกใหม่ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เทอม 1/63 27 พฤศจิกายน : วันประกาศผลการศึกษา
เทอม 2/63 28 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม : วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส)
ธันวาคม 2563 กิจกรรม
กิจกรรม 6 ธันวาคม : รับน้องขึ้นดอย 63 (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
เทอม 2/63 6-11 ธันวาคม : แอดมือ
เทอม 2/63 11 ธันวาคม : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W
เทอม 2/63 13 ธันวาคม : วันสรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม
เทอม 2/63 14-18 ธันวาคม : จ่ายค่าเทอม
เทอม 2/63 14-22 ธันวาคม : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี
เทอม 1/63 16 ธันวาคม : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา
กิจกรรม 26 ธันวาคม : ANGKAEW FESTIVAL CMU AMBASSADOR (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ตารางเรียนและกิจกรรม พ.ศ. 2564

มกราคม 2564 กิจกรรม
กิจกรรม 8-10 มกราคม : สานศิลป์ กิ๋น แอ่ว อู้ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กิจกรรม 9-10 มกราคม : จ๊างเกมส์ (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กิจกรรม 21 มกราคม : รับปริญญา มช.
เทอม 2/63 25-31 มกราคม : สอบกลางภาค
กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรม
เทอม 2/63 12 กุมภาพันธ์ : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W
กิจกรรม 13-19 กุมภาพันธ์ : SPIRIT CMU (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มีนาคม 2564 กิจกรรม
เทอม 2/63 22 มีนาคม - 4 เมษายน : สอบปลายภาค
เมษายน 2564 กิจกรรม
Summer/63 5-9 เมษายน : ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
เทอม 2/63 19 เมษายน : วันประกาศผลการศึกษา
Summer/63 19 เมษายน : ประกาศผลการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
Summer/63 19 เมษายน : เปิดเทอม
Summer/63 20-25 เมษายน : วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา (ทุกรหัส)
Summer/63 26-30 เมษายน : แอดมือ
Summer/63 30 เมษายน : วันสุดท้ายของการ Drop โดยไม่ติด W
พฤษภาคม 2564 กิจกรรม
Summer/63 2 พฤษภาคม : วันสรุปผลการลงทะเบียนและค่าเทอม
Summer/63 3-7 พฤษภาคม : จ่ายค่าเทอม
เทอม 2/63 5 พฤษภาคม : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา
Summer/63 6-7 พฤษภาคม : รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี
Summer/63 14 พฤษภาคม : วันสุดท้ายของการ Drop โดยติด W
Summer/63 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน : สอบปลายภาค
มิถุนายน 2564 กิจกรรม
Summer/63 11 มิถุนายน : วันประกาศผลการศึกษา
Summer/63 23 มิถุนายน : วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา
กิจกรรม เลื่อน : CMU HAPPY WORK (*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)