ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 17:32:42
PRI
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 17:32:38
SUM
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ เรื่อง ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบสขร.1)
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
5/6/2563 16:38:59
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สุญญากาศ (Vacuum Product) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 16:26:13
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ของหอพักแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 16:07:33
PRI
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัย ของหอพักแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 16:07:16
PRI
ราคากลาง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิจิตรศิลป์
5/6/2563 15:47:40
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ถุงมือใช้แล้วทิ้ง (Glove disposable size S) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 15:34:54
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์) ชุดคลุมผ่าตัดบริเวณผ่าตัดคลอดแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Cesarean Section Drape Set) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 15:24:53
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์) ชุดคลุมผ่าตัดบริเวณผ่าตัดคลอดแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Cesarean Section Drape Set) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 15:20:25
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
5/6/2563 14:55:37
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5/6/2563 14:32:26
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศ อาคารพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5/6/2563 14:32:12
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออสซิสโลสโคปสำหรับตรวจวัดสัญญาณทางไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 14:28:03
AWP
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 379 รายการ
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 13:39:30
WIN
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล จำนวน 2 กล้อง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
5/6/2563 13:20:50
ANN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารองค์รักษ์และข้าราชบริพาร หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
5/6/2563 12:09:44
PRI
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ชุดให้ความชื้นระบบปิดพร้อมหัวต่อชนิดใช้แล้วทิ้ง (ขนาด 340 มิลลิลิตร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 11:06:22
AUC
สำนักบริการวิชาการ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักบริการวิชาการ
5/6/2563 10:42:52
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 และ HB7302 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
5/6/2563 9:12:49
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 136. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,300 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 9:06:00
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ 121. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
5/6/2563 9:05:50
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 งานจ้างดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
4/6/2563 18:08:07
AWP
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนฝ้าเพดาน ขนาด 13100 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง /ขนาด 25806 จำนวน 11 เครื่อง พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 13 เครื่อง
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเทคนิคการแพทย์
4/6/2563 16:19:21
TOR
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ร่าง TOR เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานทำความสะอาดอาคารภาควิชาคณิศาสตร์และอาคารภาควิชาสถิติ (อาคาร 45 ปี SCB4) อาคารคณิตศาสตร์ อาคารสถิติ) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิทยาศาสตร์
4/6/2563 16:18:20
WIN
ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 จำนวน 1 งาน (6 รายการ)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักทะเบียนและประมวลผล
4/6/2563 16:11:02
WIN
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 ตา รุ่น CKX53 จำนวน 1 ตัว และกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด 2 ตา รุ่น CX23 จำนวน 1 ตัว
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะเทคนิคการแพทย์
4/6/2563 15:15:26
PLN
กล้องจุลทรรศน์หัวกลับชนิด 3 ตา รุ่น CKX53 จำนวน 1 ตัว และกล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบชนิด 2 ตา รุ่น CX23 จำนวน 1 ตัว
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะเทคนิคการแพทย์
4/6/2563 15:15:06
PRI
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 5
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
4/6/2563 14:48:26
AUC
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานปรับปรุงหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักงานมหาวิทยาลัย
4/6/2563 14:48:19
Now viewing : 1 of 671