ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
AUC
ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ จำนวน 1 คัน
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักหอสมุด
21/3/2566 20:36:47
TOR
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2566
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
21/3/2566 15:05:34
PRI
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2566
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
21/3/2566 15:00:44
PLN
การจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
21/3/2566 15:00:19
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการนำน้ำที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำกลับมาใช้ในการบำรุงรักษางานภูมิทัศน์โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นเขียวขจีให้กับบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/3/2566 14:10:29
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและภูมิทัศน์ อาคารบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัย โซน A,B ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
21/3/2566 14:10:11
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างวิศวกรงานระบบไฟฟ้า โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
21/3/2566 12:37:04
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20/3/2566 17:10:28
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ GPU 993879, 209037, 1017726, 974470, 912407
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/3/2566 16:46:00
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/3/2566 16:43:08
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร (Patent Landscape) และศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต จำนวน 13 โครงการ ภายใต้แผนงานการแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20/3/2566 16:04:17
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/3/2566 16:03:44
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/3/2566 16:03:10
TOR
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะการสื่อสารมวลชน
20/3/2566 15:50:43
PRI
ราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมติดตั้ง จำนวน 96 เครื่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะการสื่อสารมวลชน
20/3/2566 15:50:31
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/3/2566 15:47:54
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
20/3/2566 15:05:36
WIN
ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างผลิตของที่ระลึกพร้อมบรรจุกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
20/3/2566 13:56:04
AUC
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 75 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สำนักหอสมุด
20/3/2566 11:26:44
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
20/3/2566 9:38:46
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:19:23
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:19:05
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:55
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:46
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:33
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:18
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:08
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:18:01
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:17:54
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
19/3/2566 17:17:38
Now viewing : 1 of 1367