ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
SUM
แผนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักหอสมุด เดือน สิงหาคม 2562
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
สำนักหอสมุด
21/9/2562 9:39:26
WIN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะมนุษยศาสตร์
20/9/2562 17:03:41
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 137 ค่าจ้างตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
20/9/2562 15:34:47
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
20/9/2562 14:58:46
TOR
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Tube and sheet fiber laser cutting machine จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/9/2562 13:39:59
PRI
คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/9/2562 13:39:39
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องทดลองงานวิจัย ชั้นที่ 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/9/2562 13:39:17
WIN
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20/9/2562 13:27:38
AWP
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1,2,3(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะวิจิตรศิลป์
20/9/2562 9:47:51
WIN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
20/9/2562 9:46:43
WIN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
20/9/2562 9:46:23
WIN
ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิจิตรศิลป์
20/9/2562 9:46:08
PLN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/9/2562 18:14:38
WIN
ประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Liftstyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/9/2562 18:11:38
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/9/2562 18:10:32
WIN
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gift & Lifestyle ด้วยวัสดุนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้ากลุ่มของฝากของที่ระลึกเชิงสร้างสรรค์ (Northern Gift & Lifestyle Industry Creation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19/9/2562 18:09:00
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา Antibody ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการวิจัย
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19/9/2562 16:03:35
WIN
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet จำนวน 12 เดือน
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19/9/2562 16:03:32
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
19/9/2562 15:40:31
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดวางท่อระบบสื่อสารลอดถนนภายในมหาวิทยาลัย โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
19/9/2562 15:35:47
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศเผยแพร่แผน ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว ประเภทสิ้นเปลืองแม่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (รายละเอียด 12 รายการ) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
19/9/2562 15:25:21
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารจอดรถถนนสุเทพ มช.S1 กลุ่มอาคารเรือนพักรับรองอ่างแก้วและอาคารศูนย์บริการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
19/9/2562 15:17:13
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถถนนสุเทพ มช.S1 เรือนรับรองอ่างแก้วและพนักงานออกบัตรและเก็บบัตรจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
19/9/2562 15:16:58
WIN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะ จ้างพนักงานรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
19/9/2562 14:44:13
WIN
ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะการสื่อสารมวลชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
19/9/2562 14:26:27
WIN
ประกาศศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมันของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
19/9/2562 13:39:47
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการและหอพัก คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะทันตแพทยศาสตร์
19/9/2562 13:35:06
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
18/9/2562 16:44:56
WIN
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์
18/9/2562 16:42:41
WIN
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลเฉพาะด้านระดับ Workstation (ครุภัณฑ์วิจัย) สำหรับการประมวลผลรูปภาพ และปฏิบัติการทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) พร้อมโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะด้านรีโมทเซนซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสังคมศาสตร์
18/9/2562 16:42:35
Now viewing : 1 of 475