ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บอกรับวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 17 สำนักพิมพ์ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 20:02:21
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสัมมนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
31/3/2566 16:44:00
PRI
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดจ้างเหมาทำสื่อวิดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น สำหรับการศึกษาตลอดชีวิต จำนวน 1 งาน
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
31/3/2566 16:43:45
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศของระบบ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:20:29
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด ๖๕% ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:20:18
PRI
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาซื้อคลอรีนชนิดเม็ด ๖๕% ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:20:07
TOR
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:19:52
PRI
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานประกวดราคาซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:19:46
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
31/3/2566 16:17:48
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนเพื่อให้บริการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
31/3/2566 15:42:24
APR
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
คณะเกษตรศาสตร์
31/3/2566 15:12:10
SUM
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
ประเภท : 7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(แบบสขร.๑)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
31/3/2566 14:45:19
PLN
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์
31/3/2566 14:33:59
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:30
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ก๊าซไนทรัสออกไซด์ทางการแพทย์ บรรจุท่อละ 25 กก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:25
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 335. ระบบดับเพลิงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสำรอง จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:21
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 337. ระบบบริหารเหตุการณ์และข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เฟส 1 จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:17
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 357. ระบบบริหารจัดการคิวผู้ป่วย จำนวน 1 ระบบ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:13
PLN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการที่ 368. เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบยิ่งยวดชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:09
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 40. ชุดฝึกทักษะการตรวจอัลตร้าซาวด์แบบเสมือนจริง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:06
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่ 30. ตู้ให้ความอบอุ่นพร้อมระบบทำหัตถการสำหรับทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
31/3/2566 14:20:02
WIN
ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย (เฟส 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
31/3/2566 11:35:15
ANN
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
31/3/2566 11:35:13
WIN
คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (หลอดภาพเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมบริการ) จำนวน ๑๗ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะบริหารธุรกิจ
31/3/2566 9:26:36
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
30/3/2566 16:21:15
ANN
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะมนุษยศาสตร์
30/3/2566 16:01:58
WIN
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการอัดสำเนา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิทยาศาสตร์
30/3/2566 15:57:14
WIN
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
30/3/2566 15:52:42
WIN
ประกาศคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีราวระเบียงกันตก และราวบันได อาคารบริหาร อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะการสื่อสารมวลชน
30/3/2566 15:52:38
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างงานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (Anti-skid) บริเวณวงเวียนธนาคารไทยพาณิชย์และบริเวณวงเวียนศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
30/3/2566 15:48:31
Now viewing : 1 of 1377