เมื่อใช้บริการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โปรดแสดง “บัตรประชาชน” ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์

13 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

-ยืนยันตัวตนรักษาถูกคน ถูกโรค
-ป้องกันมิจฉาชีพสวมสิทธิ์
-ลดขั้นตอนเบิกจ่ายรวดเร็ว
หมายเหตุ : ถ้าไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มา
ท่านอาจต้องรอการยืนยันตัวบุคคลก่อนการรักษา

สำหรับเด็กไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตรและบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลมาด้วยทุกครั้ง

แกลลอรี่