ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2564

25 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภายใต้ชื่อ ChulaCov19 โดยใช้เทคโนโลยี mRNA

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์แพทยสภา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ.2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ผ่านการดำรงตำแหน่งมากมาย ประธานศูนย์วิจัยวัคซีน จุฬาฯ ประธานเครือข่ายวิจัยสหสถาบันแพทยศาสตร์ นายกสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ.2562-2564) รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์ดีเด่น ประเภทวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ.2554 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฯลฯ

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://bit.ly/3b4EsgP
Facebook : https://bit.ly/3vGMQfF
Website : https://bit.ly/3nohQNN
Telegram : https://bit.ly/3Gj5jUr
Twitter : https://bit.ly/3nvwsLE
Blockdit : https://bit.ly/3EbLJYr
Line@MedCMU : https://bit.ly/3xCTnIg
Instagram : https://bit.ly/3Cb667r

#MedCMUHall_of_Fame
#MedCMU
#รางวัลแห่งความภูมิใจ
#ศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในวันมหิดล

แกลลอรี่