ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ทำการเปิดฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ย้ายจากสถานที่เดิม) ดังนี้

เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 3
(ไม่รับวอล์คอิน)
ในวันที่ 17, 21, 22, 23 และ 24 ธันวาคม 2564
สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และได้รับ SMS นัดจากทางโรงพยาบาลเท่านั้น โดยทางโรงพยาบาลจะทำการส่ง SMS ตามลำดับที่ฉีดครบ 3 เดือนและตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร
ท่านจะได้รับวัคซีนดังนี้
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม หรือแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็มมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 3
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 1 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็มที่ 3

เปิดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
(ไม่รับวอล์คอิน) ในวันที่ 17, 21, 22, 23 และ 24 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และได้รับ SMS นัดจากทางโรงพยาบาล ท่านจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2

เปิดวอล์คอินสำหรับวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น ในวันที่ 21, 22, 23 และ 24 ธันวาคม 2564 โดยท่านสามารถเลือกสูตรวัคซีนสูตรใดสูตรหนึ่ง (จนกว่าวัคซีนจะหมด) ดังนี้
สูตร 1 - ซิโนแวคเข็มที่ 1 และแอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์
สูตร 2 - แอสตร้าเซเนก้าเข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์
สูตร 3 - ไฟเซอร์เข็มที่ 1 และไฟเซอร์เข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์

*สูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ call center
โทร 053-934900 และ 053-934901
(ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
แกลลอรี่