คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณบดี

รองคณบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มานิต ศรีสุรภานนท์
รองคณบดี
053-935163
manit.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์
รองคณบดี
053-935163
wanarak.watchar@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
รองคณบดี
053-935162
natapong.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
รองคณบดี
053-935163
ekkasit.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองคณบดี
053-935162
surinporn.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสา บอนเนซซ์
รองคณบดี
053-935162
arisa.bonness@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
รองคณบดี
053-935162
anawat.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
รองคณบดี
053-935161
adisak.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กฤษณ์ ขวัญเงิน
รองคณบดี
053-935161
krit.khwanngern@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
รองคณบดี
053-935161
wattana.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค
รองคณบดี
053-935162
athavudh.d@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ คม สุคนธสรรพ์
รองคณบดี
053-935161
kom.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สารนาถ ออรพินท์
รองคณบดี
saranat.orrapin@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสพร พัสระ
ผู้ช่วยคณบดี
053-935271
manussabhorn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนวัฒน์ วะสีนนท์
ผู้ช่วยคณบดี
6146
tanawat.v@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
sirianong.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผู้ช่วยคณบดี
5332 ต่อ 105
parameth.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
ผู้ช่วยคณบดี
053-945546-7, 945550
montana.b@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุทธิภาศ พงศ์มณี
ผู้ช่วยคณบดี
053946213
suthipas.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยอดคีรี
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
supachai.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
ผู้ช่วยคณบดี
5432-4 ต่อ 108
klintean.w@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
ผู้ช่วยคณบดี
053-945482
surachet.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
chalong.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
ผู้ช่วยคณบดี
5533
puttan.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ คมสันต์ วรรณไสย
ผู้ช่วยคณบดี
053-935262
komson.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จารึก หาญประเสริฐพงษ์
ผู้ช่วยคณบดี
053-935163
charuk.han@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
ผู้ช่วยคณบดี
5533
apichat.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ช่วยคณบดี
manatsawee.m@cmu.ac.th
ภาควิชาชีวเคมี

Department of Biochemistry