คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
หัวหน้าภาควิชา
053-936228
chalerm.liw@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
รองหัวหน้าภาควิชา
0-5324-6267
chaiyut.charoentum@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวิทย์ เลาห์เรณู
ศาสตราจารย์
053-996839
worawit.louthrenoo@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
รองศาสตราจารย์
0-5327-2155
chaiwat.b@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล
รองศาสตราจารย์
053-946453
mattabhorn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรินทยา พรหมินธิกุล
รองศาสตราจารย์
arintaya.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรกร ธีรกิตติกุล
รองศาสตราจารย์
5482
theerakorn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศุภวรรณ บูรณพิร
รองศาสตราจารย์
053-946453
supawan.b@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ศศินี ฮันตระกูล
อาจารย์
053-939700
sasinee.h@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง สลิล กีรติกานนท์
อาจารย์
053-936214
salin.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ขจรศักดิ์ นพคุณ
รองศาสตราจารย์
053-936452
kajohnsak.noppakun@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรัตน์ ตันประเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
surat.tan@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
รองศาสตราจารย์
053-935161
adisak.tan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ปาริชาติ สาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
parichat.salee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นภัทร โตวณะบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
napatra.to@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นนทกานต์ นันทจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nontakan.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
รองศาสตราจารย์
053945482
ekarat.r@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
atikun.limsukon@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศุภราภรณ์ วังแก้ว
รองศาสตราจารย์
6449
suparaporn.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อภิญญา ลีรพันธ์
รองศาสตราจารย์
36120
apinya.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
รองศาสตราจารย์
wanwarang.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภัทราพร ตาเจริญเมือง
รองศาสตราจารย์
053-935482
pattraporn.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
รองศาสตราจารย์
053935482
thanawat.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มติ เชื้อมโนชาญ
รองศาสตราจารย์
mati.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
phuripong.kijdamr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา
รองศาสตราจารย์
chatree.chai@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธัชธรรม์ สุขสมบูรณ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945482
thatthan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์
รองศาสตราจารย์
053-935482
atiwat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นราวุฒิ ประเสริฐวิทยากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
narawutt.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945482
surachet.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิพาวรรณ ไวศยะนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946453
nipawan.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ ธินรุ่งโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946908
nithi.th@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกวรรณ ภิญโญพรพาณิชย์
รองศาสตราจารย์
053-945482
kanokwan.pinyo@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ เทียนขาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935899
kitti.th@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ปาณัสม์ เจษฎาพร
อาจารย์
053-920688
panas.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ พฤทธิ์ คูศิริสิน
อาจารย์
053935482
prit.kusirisin@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กฤษณ์ ลีมะสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936713
krit.lee@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ธนิกา เกตุเผือก
อาจารย์
053-935482
thanika.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรภัทร นันท์ศุภวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935482
teerapat.nant@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปกป้อง พิริยคุณธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935482
pokpong.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรเมษฐ์ วินิจจะกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935482
poramed.wi@cmu.ac.th
นางสาว ณิชนันท์ โอสถาพันธุ์
อาจารย์
053-945482
nichanan.o@cmu.ac.th
นายแพทย์ ธีรฉัตร พรรณเชษฐ์
อาจารย์
053-935482
teerachat.pun@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วสุวิช วันไชยธนวงศ์
อาจารย์
053-946214
wasuwit.w@cmu.ac.th
อาจารย์ กานต์ พงษ์สุวรรณ
อาจารย์
053-936214
karn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ นนทกร ฮันตระกูล
อาจารย์
053-936214
nonthakorn.h@cmu.ac.th
นายแพทย์ ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์
อาจารย์
053-936214
chayasak.w@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง กนกกาญจน์ ภิญโญพรพาณิชย์
อาจารย์
053-935482
kanokkarn.pinyo@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ หฤษฎ์ ทองวิทูโกมาลย์
อาจารย์
053935582
harit.th@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง พรพิมล เรือนคำ
อาจารย์
053935482
phonphimon.r@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง จุฑามาศ ไพโรจน์
อาจารย์
053935482
chutamas.p@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วณิชชา กัมทรทิพย์
อาจารย์
053-935482
wanitcha.ch@cmu.ac.th
นายแพทย์ ธนภัทร กัลยาวุฒิพงศ์
อาจารย์
053-935482
thanaput.kunlaya@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง รุจิรา รุจิเวชพงศธร
อาจารย์
053-935482
rujira.r@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พรรณนิภา สุวรรณสม
รองศาสตราจารย์
pannipa.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรผกา มโนสร้อย
รองศาสตราจารย์
053-946909
worapaka.m@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์
อาจารย์
tasalak.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐชนก นิยติวัฒน์ชาญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935482
nutchanok.n@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูมิ ณรงค์เกียรติคุณ
อาจารย์
053-945482
phoom.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชุติเทพ ทีฆพุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936214
chutithep.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กลวิชย์ ตรองตระกูล
รองศาสตราจารย์
053935483
konlawij.tr@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กวิสรา กระแสเวส
อาจารย์
053935582
kawisara.k@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ณภัทร นพรัตน์ไกรลาศ
อาจารย์
053-935482
nabhat.noparat@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภาณุพงศ์ โปธา
อาจารย์
053-935582
panupong.pota@cmu.ac.th
นายแพทย์ นพดนัย ศิริมหาราช
อาจารย์
35899
nopdanai.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
รองศาสตราจารย์
053-936228
chalerm.liw@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธเนศ ชิตาพนารักษ์
รองศาสตราจารย์
053280828
taned.chi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
รองศาสตราจารย์
053-935162
natapong.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์
ศาสตราจารย์
053936739
romanee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยยุทธ เจริญธรรม
รองศาสตราจารย์
0-5324-6267
chaiyut.charoentum@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อรรถวุฒิ ดีสมโชค
รองศาสตราจารย์
053-935482
athavudh.d@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทนา กสิตานนท์
ศาสตราจารย์
6449
nuntana.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศรัณย์ ควรประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
srun.k@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
อาจารย์
053946452
vuddhidej.o@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา
อาจารย์
053-94-5488
lalita.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุษยามาส ชีวสกุลยง
รองศาสตราจารย์
busyamas.chewask@cmu.ac.th