คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล
หัวหน้าภาควิชา
053947796
borwon.witt@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปริญญา เทียนวิบูลย์
รองหัวหน้าภาควิชา
053-946214
parinya.t@cmu.ac.th

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936722
boriboon.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บวร วิทยชำนาญกุล
รองศาสตราจารย์
053947796
borwon.witt@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปริญญา เทียนวิบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946214
parinya.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรองกาญจน์ สุธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936722
krongkarn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ภาวิตา เลาหกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936214
pavita.laohakul@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิระ วงศ์ธนสารสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936722
wachira.wong@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ กอสิน เลาหะวิสุทธิ์
อาจารย์
053936722
korsin.laohavisudhi@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ชานนท์ ช่างรัตนกร
อาจารย์
053936722
chanon.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ณัฐฐิกานต์ มีลาภ
อาจารย์
053936503
nattikarn.m@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์พรรณ อัศวสุรอิน
อาจารย์
053936722
pimpan.u@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936722
theerapon.t@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง กมลชนก บุญศรี
อาจารย์
36722
kamonchanok.b@cmu.ac.th