คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
หัวหน้าภาควิชา
053-94-5362-4
anusorn.lungka@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศรา ไล้เลิศ
รองหัวหน้าภาควิชา
0-53945-362-4
narissara.lailerd@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.นายแพทย์ นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
ศาสตราจารย์
053945329
nipon.chat@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
รองศาสตราจารย์
053-94-5362-4
anusorn.lungka@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมิตรา โกมลเจริญสิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945362 ต่อ 120
sumittra.g@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศรา ไล้เลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-53945-362-4
narissara.lailerd@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา ปลื้มสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5362 ต่อ120
juntima.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร
รองศาสตราจารย์
5362 ต่อ110
krekwit.shinlap@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ รัฐพงศ์ สังข์หนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5362
rattapong.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูเนตร วีรธีรางกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
punate.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ปรัชญาสกุล
รองศาสตราจารย์
5362
wasana.pratcha@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา วรรธนะภูติ
รองศาสตราจารย์
053935362-4#121
chutima.srimaroeng@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลิล มิ่งมาลัยรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
salin.mingmalairak@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ โตจรัส
รองศาสตราจารย์
jiraporn.tocharus@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิรินาฏ คำฟู
รองศาสตราจารย์
053-935362
sirinart.kum@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี
รองศาสตราจารย์
053-945362
jirapas.sripetch@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ชนิศา โทนุสิน
รองศาสตราจารย์
053-935329
chanisa.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935329
nattayaporn.a@cmu.ac.th
นายแพทย์ สิรวิชญ์ ศรีวิชัยอินทร์
อาจารย์
053935362-4
sirawit.sriwichaiin@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ณัฐภัทร ศิริอังกุล
อาจารย์
053-935362
natthaphat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
0-5393-5363
apisate.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงศ์สันติ์ ใยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945362
pongson.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ
รองศาสตราจารย์
053-945362-4
orawan.wongmekiat@cmu.ac.th