คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ไพลิน คงมีผล
หัวหน้าภาควิชา
5450,5452
pailin.k@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
ศาสตราจารย์
053-935163
ekkasit.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ไพลิน คงมีผล
รองศาสตราจารย์
5450,5452
pailin.k@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
ศาสตราจารย์
053-936130
imjai.chitapanarux@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นัทธยา ปัทมภาสพงษ์
รองศาสตราจารย์
5450,5452
nuttaya.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5450,5452
kittisak.unsrisong@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนพ ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
tanop.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา ฮั่นตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946213
lalita.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
yutthaphan.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมวิไล จักรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
somvilai.chak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935450
thanate.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pitchayaponne.kl@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิมรัก อ่อนจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945456
wimrak.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บงกช เจียมหาทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946213
bongkot.su@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรี หมัดล่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
chakri.madla@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธานัท กันธะวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936215
thanat.kanthawang@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วราลี พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053 935459
waralee.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงชัย อัศวพรหมพร
รองศาสตราจารย์
053-935456 ต่อ 301
narongchai.a@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นครินทร์ อินมุตโต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945127
nakarin.i@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ถวิกา แก้วเชื้อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935452
tawika.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สลิตา อังกุระวรานนท์
รองศาสตราจารย์
053-945450
salita.ang@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วิทวัส วุฒิวงศ์
อาจารย์
053-935450
withawat.vuthiwong@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง วิภาวี มรกต
อาจารย์
053-935450
wipawee.m@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภูวิชญ์ เจริญเชื้อ
อาจารย์
053-945450
puwitch.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นัฐพงษ์ นิมิตรรุ่งทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935450
natthaphong.n@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง อมลยา อมันตกุล
อาจารย์
053-935450
amonlaya.amantakul@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ปิยาภัสร์ ต่ออภิชาตตระกูล
อาจารย์
053935450
piyapasara.t@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อรรถพร จันทรางกูร
อาจารย์
053935450
attaporn.j@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ วนัท วุฒิกุลประพันธ์
อาจารย์
053935450
wanat.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ วัชรวิภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935456
anirut.watch@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา นบนอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935456 (225)
wannapha.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภูริวัฒน์ เมืองวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935450
pooriwat.m@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ภากร ประกายเกียรติกุล
อาจารย์
053-935450
pakorn.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวลี พจมานวิพุธ
รองศาสตราจารย์
(053)945450
suwalee.poj@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
รองศาสตราจารย์
053-945450
juntima.eua@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิทธนี ณ เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945450
wittanee.n@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
รองศาสตราจารย์
053-935163
sirianong.n@cmu.ac.th