คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ธนัญชัย
หัวหน้าภาควิชา
053-935332
hathairat.t@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์
ศาสตราจารย์
053935332
niwat.m@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ นพพร สิทธิสมบัติ
ศาสตราจารย์
0-5394-5334
nopporn.sittiso@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริวุฒิ สุขขี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053945332
siriwoot.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ปารเมศ เทียนนิมิตร
รองศาสตราจารย์
5332 ต่อ 105
parameth.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. มณสิชา ป้องป้อม
รองศาสตราจารย์
5331
monsicha.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาณู ดีอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5332 ต่อ403
manu.deeudom@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข กีฬาแปง
รองศาสตราจารย์
5332 ต่อ421
poonsook.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ อินทรสูต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
amornrat.in@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิริพงษ์ ตองใจ
อาจารย์
053935332
siripong.tongjai@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา คำรินทร์
รองศาสตราจารย์
0899984808
pattara.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี พรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945332
kulwadee.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. แคทรียา คำทิพย์
รองศาสตราจารย์
053-935332
kattareeya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ธรรมสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
05335332
patcharin.th@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อิสรา กาวีแว่น
อาจารย์
35332
issara.kaweewan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กันตินันท์ ชื่นศิริกุลชัย
อาจารย์
35332
kantinan.chuen@cmu.ac.th
นายแพทย์ กนกพงศ์ สุภาราญ
อาจารย์
053935332
kanokphong.su@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ วังศานุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935532
tanaporn.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทธิกา นันทจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935332
nattika.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.แพทย์หญิง ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม
อาจารย์
053-935332
panjit.ch@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สมสกุล วงศ์ปาลีย์
อาจารย์
053935332
somsakul.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งตะวัน ศรีบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945332
rungtawan.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ขวัญจิต ดวงสงค์
อาจารย์
053945332
kwanjit.d@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สิริดา ยังฉิม
รองศาสตราจารย์
053945332 ต่อ 406
sirida.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ธนัญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935332
hathairat.t@cmu.ac.th