คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์หญิง เบญจลักษณ์ มณีทอน
หัวหน้าภาควิชา
053-93-5421,053-93-5422
benchalak.maneeton@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริจิต สุทธจิตต์
รองหัวหน้าภาควิชา
5422-4 ต่อ 106
sirijit.s@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
รองศาสตราจารย์
053-935162
surinporn.l@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิริจิต สุทธจิตต์
ศาสตราจารย์
5422-4 ต่อ 106
sirijit.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์หญิง เบญจลักษณ์ มณีทอน
ศาสตราจารย์
053-93-5421,053-93-5422
benchalak.maneeton@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945422
assawin.nark@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ปุณย์จารี วิริยโกศล
อาจารย์
053-936215
punjaree.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชวิศา สุระดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-946214
chawisa.s@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง พิชญา พจนโพธา
อาจารย์
053935422
pichaya.poj@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935422
awirut.oonarom@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935442
nuntaporn.karawek@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณหทัย วงศ์ปการันย์
ศาสตราจารย์
053935422
nahathai.wongpakaran@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชวนันท์ ชาญศิลป์
ศาสตราจารย์
053-935422
shawanun.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณรงค์ มณีทอน
ศาสตราจารย์
053935422-4
narong.m@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทินกร วงศ์ปการันย์
ศาสตราจารย์
053935422
tinakon.w@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มานิต ศรีสุรภานนท์
ศาสตราจารย์
053-935163
manit.s@cmu.ac.th