คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์
หัวหน้าภาควิชา
34437 ต่อ 234
teera.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพรรณ โปธาเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา
053945325
peraphan.p@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ ดร. พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
อาจารย์
053-945323
pornngarm.d@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
ศาสตราจารย์
053-423204
somdet.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวรรณ คันธมาทน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935325 ต่อ 216
orawan.kh@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล
รองศาสตราจารย์
053-945323 ต่อ 224
wirote.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์
รองศาสตราจารย์
34437 ต่อ 234
teera.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พรสิริ พิจการ
รองศาสตราจารย์
pornsiri.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพรรณ โปธาเจริญ
รองศาสตราจารย์
053945325
peraphan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เรืองสุริยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
jetsada.ruang@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญลักษ์ พิทักษ์
รองศาสตราจารย์
053-945332
thanyaluck.phitak@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรนนที กอศรีพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936215
woranontee.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยอดคีรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935163
supachai.y@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พิสิฐ คุณยศยิ่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935322
pimpisid.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ศิวโมกข์ ดิษสุข
อาจารย์
35322
sivamoke.dis@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิตศักดิ์ โค้วสถิตย์
อาจารย์
34437
jittasak.khowsathit@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
รองศาสตราจารย์
053-935322
ariyaphong.w@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ
ศาสตราจารย์
053-945322 ext. 206
prachya.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริสา บอนเนซซ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935162
arisa.bonness@cmu.ac.th