คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติภัต เจริญขวัญ
หัวหน้าภาควิชา
053-400189
kittipat.c@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุบล แสงอนันต์
รองหัวหน้าภาควิชา
053935552
ubol.saeng@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จารุวรรณ แซ่เต็ง
รองศาสตราจารย์
5552,6429
charuwan.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
รองศาสตราจารย์
5552,6429
kasemsri.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ มนัสวี มะโนปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
manatsawee.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุษณีย์ แสนหมี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
usanee.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ทวิวัน พันธศรี
รองศาสตราจารย์
053-35552
tawiwan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุบล แสงอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053935552
ubol.saeng@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กุณฑรี หมื่นพินิจ
รองศาสตราจารย์
053-945552
kuntharee.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุชยา ลือวรรณ
รองศาสตราจารย์
053935552
suchaya.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศศิวิมล ศรีสุโข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935555
sasivimol.s@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ ธรรมพจน์ จีรากรภาสวัฒน์
อาจารย์
053-935552
dhammapoj.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ศิรินาถ ศิริเลิศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935552
sirinart.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพัชร์ จันทรสกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935552
natpat.j@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง รัฐิญา เพียรพิเศษ
อาจารย์
053935829
rattiya.phi@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภูดิศ เจต๊ะวรรณ
รองศาสตราจารย์
053-935552
phudit.jat@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ เศรษฐวัฒก์ เศรษฐเสถียร
อาจารย์
053-945552
sethawat.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรชร ลัทธิวงศกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936215
worashorn.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐนิตา มัทวานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936830
natnita.m@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง รัศมิ์รวี จันทรศิริ
อาจารย์
35178
rasrawee.c@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ธัญวิภา ทัศน์เจริญพร
อาจารย์
35179
thunwipa.tus@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง พันธุ์ชิตา พงศ์ศุภสมิทธิ์
อาจารย์
053935552
panchita.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิทธิชา สิริอารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053946145
sitthicha.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประภาพร สู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
053-945552-5
prapaporn.su@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สายพิณ พงษธา
ศาสตราจารย์
053-945552-4
saipin.pongsatha@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ วีรวิทย์ ปิยะมงคล
รองศาสตราจารย์
053-945552
wirawit.p@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติภัต เจริญขวัญ
รองศาสตราจารย์
053-400189
kittipat.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
รองศาสตราจารย์
053-945552
fuanglada.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รองศาสตราจารย์
053-945552
chanane.w@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936435
chalong.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยเลิศ พงษ์นริศร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945552-4
chailert.p@cmu.ac.th