คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์หญิง ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชา
053-861220
pasuk.m@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ อภิชาติ สินธุบัว
รองหัวหน้าภาควิชา
053-935312
apichat.sinthubua@cmu.ac.th

อาจารย์

ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ แพทย์หญิง ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ศาสตราจารย์
053-861220
pasuk.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา ควิกกิ้นส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945312 ต่อ 111
ranida.quiggins@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ โตจรัส
รองศาสตราจารย์
chainarong.t@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ผาสุขดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5317
noppadol.phasukdee@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5312 ต่อ 102
patipat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ อภิชาติ สินธุบัว
รองศาสตราจารย์
053-935312
apichat.sinthubua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นุจรินทร์ ภักดีวงศ์
รองศาสตราจารย์
5312 ต่อ108
nutcharin.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร แปงใจดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5317
nathaporn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศิว์ไกร เหล่าวัฒนพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
sikrai.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสพร พัสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935312
manussabhorn.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วลีพรรณ ตรีบุพชาติสกุล
อาจารย์
053935312
waleephan.t@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ชนัทพร อินถาสาน
อาจารย์
35312
chanatporn.in@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปกรณ์ นาวิก
อาจารย์
053935313
pagorn.na@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พฤกษชาติ สิงห์สุวรรณ
อาจารย์
053935312
phruksachat.sing@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์
อาจารย์
35312
sukanya.horpaopan@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งอุษา ปันตัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936215
rungusa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐณิชา คำแผ่น
อาจารย์
053-935312
natnicha.kampan@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สุธีรา นรากรศักดิ์
อาจารย์
053935312
suteera.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิรกมล เส็งกิ่ง
อาจารย์
35312
jirakhamon.s@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิทยารัตน์ อินต๊ะสุวรรณ
อาจารย์
35312
pittayarat.i@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิราพัชร อินใจ
อาจารย์
35312
chirapat.in@cmu.ac.th
อาจารย์ นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ บุญทรง
อาจารย์
053945312
attasit.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์ บำรุงกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945312
kanokkan.bumr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพวรรณ สุดวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935312 ext 208
paiwan.sudwan@cmu.ac.th