คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์
หัวหน้าภาควิชา
053-945419
suchaya.s@cmu.ac.th

รองหัวหน้าภาควิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
รองหัวหน้าภาควิชา
053-945412
pimlak.c@cmu.ac.th

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประไพ เดชคำรณ
รองศาสตราจารย์
053-945412
prapai.dej@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
รองศาสตราจารย์
053-945412
pimlak.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อลิสรา ดำรงมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
alisara.d@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ฌานิกา โกษารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6465
shanika.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร
รองศาสตราจารย์
36465
varangthip.k@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กานต์ เวชอภิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936479
karn.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชินณุวัฒน์ สงวนเสริมศรี
รองศาสตราจารย์
chinnuwat.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล
รองศาสตราจารย์
053946462
nattarujee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มงคล เหล่าอารยะ
รองศาสตราจารย์
6461
mongkol.lao@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล
รองศาสตราจารย์
rungrote.n@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ณัฐพร หงษาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
nattaporn.h@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ กฤช มกรแก้วเกยูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
krit.makon@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นงลักษณ์ บุญชูดวง
รองศาสตราจารย์
053-945412
nonglak.b@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัชรีวรรณ สนธิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5412
watchareewan.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945412
kulnipa.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ทวิติยา สุจริตรักษ์
รองศาสตราจารย์
053946471
tavitiya.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กนกกาญจน์ สันกลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945412
kanokkarn.sun@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง มะลิวัลย์ เต็งสุจริตกุล
อาจารย์
053-936214
maliwan.t@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง มัลลิการ์ ป้อมรบ
อาจารย์
053-935412
mallika.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เจน เจิดอำไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945412
chane.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สาวิกา เศรษฐเสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935414
saviga.seth@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นฤภร ลิขิตวีระวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935413
narueporn.l@cmu.ac.th
นายแพทย์ ธีรพล จริยะสกุลโรจน์
อาจารย์
053-935562
theerapon.j@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ขวัญนภัส แสงสิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936473
kwannapas.saengsin@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง ณัฐพร ทองงาม
อาจารย์
053-935412
nattaporn.th@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-945412
lalita.sat@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สาธิษฐ์ มะโนปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-936902
satit.manopunya@cmu.ac.th
อาจารย์ แพทย์หญิง สิปาง ปังประเสริฐกุล
อาจารย์
053-935412
sipang.p@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรวรรณ เลาห์เรณู
ศาสตราจารย์
053-945412
orawan.l@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล
รองศาสตราจารย์
053-935419
rekwan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์
รองศาสตราจารย์
053-945419
suchaya.s@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
ศาสตราจารย์
peninnah.o@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053936461
wattana.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กมรวรรณ กตัญญูวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-935412
kamornwan.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณัฐพงษ์ อัครผล
รองศาสตราจารย์
053-945412
nuthapong.u@cmu.ac.th