คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงไหม่ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริจิต สุทธจิตต์

23 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงไหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิริจิต สุทธจิตต์
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษา

ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560
แกลลอรี่