คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงไหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภารดี คุณาวิศรุต

23 ธันวาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงไหม่
ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภารดี คุณาวิศรุต
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2561
แกลลอรี่