มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

มช. รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
8 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เชิญเที่ยวชมงาน เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ประจำปี 2564
2 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
29 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
1 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มาดู U2T ดอยหล่อ สายเกษตร เรื่อง" จิ้งหรีด" ที่ตำบลดอยหล่อกัน
2 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TEDxChiangMai 2021 Workshop Re-Together to Reduce PM2.5 for Sustainable Development Goals (SDGs)
1 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับลงทะเบียน "ฉีดวัคซีน COVID-19" รอ...
6 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
การแสดงดนตรี “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”
6 ธันวาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน