มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สังคมที่รักษาวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation สู่ “ก้าวใหม่ มช.” สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม

wrapkit
wrapkit
wrapkit
wrapkit

ข่าวเด่น งานวิจัย งานนวัตกรรม และมาตรการป้องกันโรค COVID-19

Read more..

มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-CMU SGDs
21 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เรียนรู้หลากหลายไปกับ CMU School of Lifelong Education โอกาสทางการศึกษาที่ใครก็เรียนมช.ได้
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. นำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
7 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยเมืองนวัตกรรมการแพทย์
5 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Next page

ข่าวรอบรั้วมช.

มช. ขยายเวลารับสมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย รอบที่ 1/3 ...
15 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ N...
13 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 3 เดือน
12 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หากประเมินตนเองแล้วพบว่ามีประวัติสัมผั...
10 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Agro-CMU SGDs
21 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 7 ก.พ. 2564 เวลา 07.00 - 17.00น.
21 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน