คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Faculty of Architecture

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

เข้าสู่เว็บไซต์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ARCH CMU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย และอาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ เดิมเป็นภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จนต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2543 และได้ย้ายมายังอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์บริเวณเชิงดอยสุเทพ ติดกับวัดฝายหินตั้งแต่ พ.ศ. 2544 มาจนปัจจุบัน

หลังจากเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตใน พ.ศ.2538 โดยมีบัณฑิตรุ่นแรกจำนวน 38 คน ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร เป็นหลักสูตรไทย 4 หลักสูตรและนานาชาติ 3 หลักสูตร โดยมีทั้งสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม และมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมและหลักสูตรผังเมืองในอนาคต 

จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการประยุกต์ภูมิปัญญาล้านนา กับนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าในพลวัตความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว คณะฯ ได้วางยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจไปพร้อมกัน โดยวางยุทธศาสตร์เชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมียุทธศาสตร์เชิงพันธกิจสามด้าน คือ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในพันธกิจการเรียนการสอน คณะมุ่งพัฒนาและต่อยอดสร้างสรรค์องค์ความรู้ล้านนาสู่นวัตกรรมที่สร้างความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ และมีแนวคิดก้าวไกลเท่าทัน สามารถปรับตัวสู่สังคมพลเมืองโลกได้ ในพันธกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม คณะมีแนวคิดบูรณาการองค์รวม ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ผ่านศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทั้งสามศูนย์ คือ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเน้นวิจัย บริการวิชาการ และอนุรักษ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฐานนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ส่วนศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมมุ่งเน้นงานบริการวิชาชีพ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาที่มุ่งสร้างสม ถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ล้านนาให้เป็นระบบ ทั้งสามศูนย์ทำงานสอดประสานกันเพื่อสร้างเสริมวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านล้านนาสร้างสรรค์ตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะครบรอบ 25 ปี นับเป็นหมุดหมายที่เด่นชัด เป็นสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ติดอันดับ University rankings เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ อันดับที่ 14 ของอาเซียน และอันดับที่ 182 ของเอเชีย คณะมุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อเนื่องและก้าวไกลทั้งในระดับชาติและนานาชาติในอนาคต โดยพัฒนาทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรไปพร้อมกัน

ข่าวและผลงานเด่น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ตรวจสุขภาพประจำปี 2567
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) Workshop
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม All School Meeting
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Happy Healthy ARCHCMU
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Happy Money Arch CMU
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

โครงการ Saga International Workshop 2023 Final Presentation
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม Happy Place ARCHCMU
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

โครงการ "Archival City: Bridging Urban Past and Future"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

โครงการ International Exchange Workshop
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Home Coming Day
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

โครงการ “Goal2GetteR2023”
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม All School Meeting
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรมป่าหลังบ้าน Arch CMU Trail
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

พิธีเปิดงาน KHUM Awaken Innovation Creative Economy
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

พิธีเปิดงาน BAM FEST Talk and Network Exhibition
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

กิจกรรม All School Meeting 1/2022
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ARCH CMU Fun Run 2022
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Home Coming Day
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

Home Coming Day
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

How Have We CHANGED?
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Read more..

ต่อยอด-แสงหลวง