คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

คณบดี

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. ภก. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล

คณบดี

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริดา เวียนทอง
รองคณบดี
053-941506
purida.v@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว
รองคณบดี
053944399
sunee.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล
รองคณบดี
053944342
piyameth.dilok@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
รองคณบดี
053944309
pensak.j@cmu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

รองศาสตราจารย์ วสันต์ กาติ๊บ
ผู้ช่วยคณบดี
053944351
wasan.katip@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง วิภาวดี อยู่อินทร์
ผู้ช่วยคณบดี
053944356
wipawadee.y@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ชุดา จิตตสุโภ
ผู้ช่วยคณบดี
053944356
chuda.c@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพรรณ เมตะนันท์
ผู้ช่วยคณบดี
053944356
worrapan.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี เจนร่วมจิต
ผู้ช่วยคณบดี
053-944352
rewadee.w@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ศิริลุน
ผู้ช่วยคณบดี
053944375
sasithorn.s@cmu.ac.th