คณะเภสัชศาสตร์

Faculty of Pharmacy

เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเภสัชกรรม เพื่อรับใช้สังคม

เข้าสู่เว็บไซต์

อาจารย์

นาย THOMAS MCMANAMON
อาจารย์
053-944368
thomas.mcm@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. สิริภัทร ใจจิตร
อาจารย์
44342
siripat.chaichit@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. พิมพ์ภัค ภูมาศ
อาจารย์
053944342
pimpak.p@cmu.ac.th